Bruksstatistikk april 2015

statistikk_oktoberTil tross for påskedager og normalt nedgang, økte besøk til helsenorge.no med 5% til 695 446 besøk.

Det var en nedgang i besøk til tjenestene, som både kan skyldes sesongtrender (f.eks. mine egenandeler) og at de som fikk Kjernejournal i mars, var inne samme måned og ikke besøker Kjernejournal på nytt etter så kort tid. Vaksinedebatten i media er også over og besøk til Mine vaksiner gikk ned til tidligere nivå.

Besøk til det redaksjonelle innholdet øker. Vi ser tydelig effekten av at Helfo nå har alt sitt innhold for privatpersoner på helsenorge.no.

Helsedirektoratet presenterte Nøkkelhullkampanjen i april, som ga godt besøk til helsenorge.no.

Statistikk for april 2015

Les mer..

Brukertest av digitalt skjema – pasientreiser

pasientreiser-skjemaDu kan være med å teste ny løsning for pasientreiser! Vi utvikler nå digital innsending av søknad om refusjon.

Dine tilbakemeldinger er viktige for oss i dette utviklingsarbeidet, og vi setter derfor stor pris på at du gir av din tid.

Det trekkes ut to gavekort blant deltagerne som legger igjen e-postadressen sin i testen. Testen tar 10-15 minutter.

Klikk her for å komme til testen

Testen er ferdig. Takk til alle som bidro!

Gavekort blir trukket i uke 22.

Les mer..

DIS 2015 – Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

Fra forprosjekt til gjennomføringsprosjekt

Nasjonal IKT, regionale helseforetak og Helsedirektoratet har i samarbeid etablert og besluttet et målbilde for digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med målbildet har tatt utgangspunkt i innbyggers behov og identifisert tjenesteområder som kan øke pasientsikkerheten, få ned behandlingstiden og understøtte spesialisthelsetjenestens oppgaver.

Målbildet ble vedtatt av Nasjonal IKT den 10. april 2015, og flere prosjekter har allerede tatt fatt på realiseringen av målbildet. Ett av prosjektene er Nasjonal IKT-prosjektet DIS 2015 . I tillegg gjennomføres prosjekter på oppdrag fra Helse Vest RHF og Helse Nord RHF som innebærer at pasienter i disse regionene kan bruke utvalgte tjenester i målbildet allerede i år. Når tjenestene er pilotert i en region innebærer målbildet at de skal tas i bruk i øvrige regioner.

Den årlige HEMIT-konferansen gikk av stabelen i Trondheim den 20. mars, og prosjektleder for DIS 2015, Nina Ulstein, presenterte der resultatene av forprosjektet, og hva som er ambisjonene for 2015.

Se opptak fra HEMIT her.

Nina Ulsteins foredrag starter fra 2:06:40.

Videoen inneholder også noen andre foredrag fra Helsedirektoratet:

  • Samhandling innen prehospitale tjenester (fra 1:06:40), v/ Håkon Haaheim
  • Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (fra 2:34:00), v/ Eirik Rønjum og Marit Kvikne

Digitale skjema

En viktig del av målbildet til DIS er funksjonalitet for å kunne utveksle strukturert informasjon mellom innbygger og helsetjenesten. Det pågår nå et arbeid knyttet til identifisering av mulige løsninger, og vi ønsker å innhente oppdaterte opplysninger om markedet, herunder identifisere mulige produkter inkludert mulige modeller for leveranse, drift og vedlikehold og potensielle leverandører.

Som en del av dette har det blitt foretatt en uforpliktende RFI (Request For Information) for å skaffe et best mulig utgangspunkt for valg av løsningskonsept. Det ble avholdt et informasjonsmøte hos Helsedirektoratet i forbindelse med RFI’en den 25. mars (se video under), og fristen for å levere var 17. april. Det kom inn mange meget gode forslag, og DIS 2015 har fått de beste forutsetninger for å utforme løsningskonsept for utveksling av strukturert informasjon/digitale skjema!

Les mer..

Bruksstatistikk for mars 2015

februar_statistikk1. mars tok 750 000 nye innbyggere i bruk Kjernejournal og i siste halvdel av måneden overførte Helfo all sin informasjon til privatpersoner til helsenorge.no  Besøk til helsenorge.no økte med 38% til 662 440 besøk.

Det var god økning i bruk av tjenesten på helsenorge.no  med 125 729 innlogginger til Min helse og 171 541 innlogginger til e-resept.

Statistikk for helsenorge.no mars 2015

 

 

 

Les mer..

Hjelp oss i utvikling av den fremtidige helsetjenesten på nett

brukertest_disHelsenorge.no arbeider for tiden med hvordan brukerflaten for innloggede tjenester skal se ut i vår fremtidige løsning. Nå kan du være med på å påvirke og fortelle oss om dine forventninger og ønsker.

For å utvikle gode løsninger og tjenester, er tilbakemeldinger fra de som skal bruke løsningen helt avgjørende. Vi ønsker derfor nå å presentere noen tidlige skisser som du kan gi tilbakemelding på. Du skal ikke tenke på designet, det er ikke på plass.

Under finner du en lenke til testen. Du får forklaring på hvordan testen foregår på første siden.

Testen tar ca 15-20 minutter og er helt anonym.

Vi er takknemlige for ditt bidrag!

Oppdatering 16/3-15: Tusen takk til alle som har svart. Vi har nå fått inn nok tilbakemeldinger i denne runden. Følg med for flere tester fremover!

 

Les mer..

Bruksstatistikk februar 2015

februar_statistikkBruk av de innloggede tjenestene på helsenorge.no er i vekst. Vi opplevde en liten nedgang i  totalbesøk  i februar pga kort måned, men sammenlignet med tilsvarende antall dager i januar,  gikk besøket opp med 9%. Innlogging til Min Helse økte med 41% og alle tjenestene utenom Mine resepter hadde god vekst. Innlogging til Mine egenandeler økte med 77%, mens innlogging til Mine vaksiner økte med 82%. Vaksinedebatt i media drev trafikken til både tjenesten og redaksjonelle sider om vaksiner.

Se hele statistikken for februar 2015

 

 

Les mer..

Bruksstatistikk januar 2015

statistikk_oktoberTil tross for en liten nedgang i besøk totalt sett, var det god økning i innlogging til tjenestene i januar. Innlogging til e-resept fortsetter å øke, Mine vaksiner økte med 79% og innlogging til Min helse som samler tjenester som Mine egenandeler, Mine timeavtaler (Helse Vest) og Kjernejournal økte med 42%.

Trafikk fra søkemotorer til helsenorge.no utgjør nærmere 60%. De mest benyttede søkeordene i januar er mine resepter, gratis kondomer, gonore (økning i tilfeller ved nyttår) og e-resept.

Statistikk_helsenorge.no_januar 2015

 

 

 

 

 

 

 

Les mer..

Bruksstatistikk desember 2014

statistikk_desember2014553 049 besøk til helsenorge.no i desember, en økning på 4% fra november. Tjenesten Mine resepter øker, mens det er en nedgang i innlogging til Min helse. Vi følger med i utviklingen og vil følge spesielt med i de første månedene i 2015. Dette er tradisjonelt måneder hvor tjenesten Mine egenandeler brukes mye.

Trafikk fra mobile enheter (mobiltelefon/nettbrett) fortsetter å øke og 59% kom fra mobile enheter i desember.

Besøk til informasjonsinnholdet har god økning. I romjulen kjørte Helse Nord en kampanje om hjerneslag i sosiale medier. Kampanjen drev mye trafikk til helsenorge.no. Helsedirektoratets alkoholkampanje på Facebook fortsatte i desember og driver også mye besøk til helsenorge.no. Det er generelt en god økning i visning av sykdomsinformasjonen.

Statistikk for helsenorge.no desember 2014

 

 

Les mer..

Forprosjektrapport Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

Siden mai 2014 har vi jobbet med et forprosjekt som har som mål å kartlegge innbyggeres behov for digitale tjenester i møte med spesialisthelsetjenesten, nå og i årene som kommer. Det har vært et mål å kartlegge og gjenbruke erfaringer fra prosjekter og tjenester. Vi har sammen også gjort en vurdering av om noen av disse prosjektene og tjenestene egner seg til å skaleres opp til et nasjonalt nivå.

En helsetjeneste

Nasjonalt prosjekt

De regionale helseforetakene er prosjekteier gjennom Nasjonal IKT. Styret til Nasjonal IKT er styringsgruppen. På denne måten kan vi gi innbyggerne samme tilgang til tjenester uansett hvor i landet de befinner seg.

Vi er opptatt av å finne tjenesteområder som kan øke pasientsikkerheten, få ned behandlingstiden, understøtte spesialisthelsetjenestens oppgaver  og som samtidig tar utgangspunkt i innbyggerens behov.

0,95 -versjon

Du kan laste ned forprosjektrapportene som pdf ved gå inn på NIKTs sin dedikerte side for rapporten til DIS . I tillegg vil du finne 9 vedlegg som kan leses uavhengig av hverandre, dersom du skulle ønske dybdeinformasjon. Vedleggene omhandler behovsanalysen, møteplanen, føringer, prinsipper, ideer tjenester og prosjekter, funksjonelt målbilde, forventede effekter og anbefaling rundt sikker digital postkasse

Forprosjektrapporten for Digitale Innbyggertjenester i Spesialisthelsetjenesten (DIS) foreligger nå hovedsakelig som 0.95-versjon, bortsett fra det tekniske målbildet, som foreligger som 0.85-versjon. Den endelige versjonen vil bli ferdigstilt etter møtet med styringsgruppen i NIKT 11. februar.

Vi har hatt et tett, godt og fruktbart samarbeide med innbyggere, personell og styringsorganer i alle de regionale helseregionene gjennom hele forprosjektperioden. Det gode samarbeidet er det som har muliggjort at vi nå kan ha en, felles strategi for tjenester for innbyggerne i møte med sykehusene over hele landet. Etter innspill fra styringsgruppen i februar, skal vi nå i gang med prosjektet DIS 2015.

 

Del med andre

Del gjerne denne posten videre. Trykk på Facebookshare eller Twitterknapen under.

Vi vet mange er opptatt av hva som skjer nasjonalt fremover og vi tror det er en stor sannsynlighet for at noen av de du deler med vil synes denne posten gir interessante opplysninger.

Lenker til andre poster om DIS:

En tjeneste brukes når den er nyttig Om behovsanalysen
Reginonene møter helsenorge.no møter og vice versa
Hvor brenner det og hva er slukket? Om mandatet og beskrivelse av prosjektet
En påtvers-pålangs-workshop. Om Kick-off workshop avholdt i mai
Dette er rådene vi fikk. Resultatet fra kick-off workshopen i mai

 

…eller du kan søke på hashtaggen Digitale innbyggertjenester spesialist

 

Les mer..

Bruksstatistikk november 2014

statistikk_juni529 583 besøk til helsenorge.no i november, en økning på 29% fra oktober. Samtidig er det en nedgang i de påloggbare tjenestene, som sannsynligvis har en sammenheng med høy mobilbruk – 53% i november. Færre innbyggere bruker  bank ID-brikke, men bank id for mobil, som dessverre ikke tilbys av ID-porten.

Sykdomsinformasjonen har god vekst og det er god økning til kvalitetsindikatorraportene.

Helsedirektoratets alkoholkampanje ga stor aktivitet på Facebook og drev mange besøk til helsenorge.no. Facebook hadde kraftig økning i antall tilhengere og stor spredning av statusoppdateringer.

Statistikk for november 2014

Les mer..