Bruksstatistikk november 2014

statistikk_juni529 583 besøk til helsenorge.no i november, en økning på 29% fra oktober. Samtidig er det en nedgang i de påloggbare tjenestene, som sannsynligvis har en sammenheng med høy mobilbruk – 53% i november. Færre innbyggere bruker  bank ID-brikke, men bank id for mobil, som dessverre ikke tilbys av ID-porten.

Sykdomsinformasjonen har god vekst og det er god økning til kvalitetsindikatorraportene.

Helsedirektoratets alkoholkampanje ga stor aktivitet på Facebook og drev mange besøk til helsenorge.no. Facebook hadde kraftig økning i antall tilhengere og stor spredning av statusoppdateringer.

Statistikk for november 2014

Les mer..

En tjeneste brukes når den er nyttig

Det er ingen grunn til å lage tjenester fordi vi synes “det høres bra ut”. En suksessrik tjeneste er den som oppleves nyttig og dekker viktige behov og derved tas i bruk. Forprosjektet Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten har derfor snakket med og innhentet innsikt fra 144 mennesker. Gjennom intervjuene har vi dannet oss et bilde av hvilke behov tjenestene i spesialisthelsetjenesten må møte og hva som skal til for at tjenestene tas i bruk. Noen svar og spørsmål var bekreftende, andre var overraskende.

Les mer..

Invitasjon til webinar om mHelse

På EHiN – E-helse i Norge – konferansen som ble arrangert av IKT-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet i begynnelsen av november, lanserte Helseminister Bent Høie det norske mHelse-prosjektet som nå etableres innenfor rammen av WHO og ITU-initiativet Be Healthy – Be Mobile.

Helsenorge arrangerer et webinar om dette mHelse-prosjektet fredag 12. desember fra kl 10.00. Webinaret vil finne sted på YouTube-kanalen Be Healthy – Be Mobile Norway. Merk at dette er første gang vi arrangerer et webinar på denne måten. Vær overbærende med oss :)

Meld deg gjerne på webinaret ved å sende epost til helgetb@helsedir.no.

Innholdet i webinaret er som følger:

Innhold Ansvarlig                                                           
Åpning Roar Olsen, direktør ved avdeling Digitale Innbyggertjenester i Helsedirektoratet
Hilsen fra WHO og ITU
Prosjektets mål og struktur Helge T Blindheim – Prosjektansvarlig. Helsedirektoratet
Prosjektplan 2015 Astrid Nyeng – Prosjektleder ved Helsedirekdotratet
Forespørsel om innspill Helge T Blindheim
Forskning Per Hasvold – Forskningsansvarlig i prosjektet. Norsk Senter for Telemedisin
Innovasjon Thor Steffensen – Innovasjonsansvarlig i prosjektet. Helsedirektoratet
Arbeidshypotese om nasjonal infrastruktur – Tilbakemeldinger ønsket! Helge T Blindheim
Hva skjer nå? Astrid Nyeng

 

 

Les mer..

Bruksstatistikk oktober 2014

50% av våre brukere kom fra mobil enhet.  Besøk fra søk gikk noe ned, mens henvisningstrafikken fra Facebook drev mye besøk.  Toppsaken på Facebook i oktober var om Fritt sykehusvalg.

Tjenesten Mine resepter hadde 127 425 innlogginger og informasjon om sykdommer økte med 14%.

 

Se hele statistikken for oktober 2014

Les mer..

Valgt konsept for «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten»

Prosjektets styringsgruppe har vedtatt konseptretningen kalt «To-kjerne-modellen». Konseptet tar utgangspunkt i at all pasientrettet informasjon relatert til spesialisthelsetjenesten sirkler rundt det pasienten er mest opptatt av: Sykdommen og behandlingen.

Les mer..

Åpent møte om trygghetsalarmer – Presentasjoner

Tirsdag 21. oktober arrangerte Helsedirektoratet et åpent informasjonsmøte der anbefalinger for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer ble formidlet.

En verden som er på full fart til å bli fulldigitalisert krever teknologiskifte på en rekke områder. For kommunene blir innføring og bruk av nye IKT løsninger er del av hverdagen fremover. I en slik endring er det viktig å se mulighetene dette skaper fremover.

Helse og omsorg er et at av de områdene som trenger et skifte i løpet av de nærmeste årene. Over 70.000 analoge trygghetsalarmer med tilhørende mottak må skiftes til digitale løsninger i løpet av de nærmeste årene. Dette er stort løft for kommunene, og vil medføre ekstra kostnadsbelastning.

Det er derfor veldig viktig at kommunene vurderer hvilke muligheter en digital plattform innen velferdsteknologi kan gi fremover. Velferdsteknologiske løsninger vil åpne for nye måter å møte det økende omsorgsbehovet vi ser vil komme. Dette vil kreve endringsvilje i kommunene, ikke bare med hensyn til teknologi, og det vil kreve vilje til å investere nå for så å høste i fremtiden.

Presentasjonene fra møtet kan lastes ned herfra:

Les mer..

Trygghetsalarmer – Anbefalinger

SWP_20141021_002kiftet fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil måtte skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige kommunene.

Vi har laget et notat som beskriver hvilke faktorer som spiller inn når norske kommuner skal gjennomføre dette. Notatet inneholder også eksempler på scenarier med store kommuner (ca 100.000 innbyggere), mellomstore kommuner (ca 20.000 innbyggere) og små kommuner (ca 1.000 innbyggere).

Hensikten er å gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre nødvendige aktiviteter. Disse anbefalingene gjør det mulig å starte prosesser for å anskaffe nye, digitale trygghetsalarmer.

Notatet fokuserer på teknologinære forhold. Brukerperspektivet dekkes ikke av dokumentet.

Vi vil veldig gjerne ha innspill til dokumentet. Fram til 20. november tar vi imot kommentarer, innspill og erfaringer. Vi går da gjennom disse og oppdaterer notatet vårt for så å publisere det på nytt.

Du kan gi dine innspill ved å bruke kommentarfeltet under, eller du kan sende epost til velferdsteknologi@helsedir.no dersom du har mer å formidle enn det som får plass i et kommentarfelt.

Til nedlasting: Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Les og last ned hele anbefalingsdokumentet om trygghetsalarmer.

Les mer..

Bruksstatistikk september 2014

septemberhelsenorge.no  er tilbake i normaldrift med 452 344 besøk i september. Trafikk fra mobile enheter gikk litt ned, men vi ligger godt med 47% mobiltrafikk.

Saltkampanjen til Helsedirektoratet ga godt besøkt og helsenorge.no hadde høyeste antall nye brukere de siste 12 måneder. Bruk av tjenestene Mine resepter og Mine vaksiner er også tilbake på et normalnivå.

Helfo er den viktigste henvisningskanalen, med Facebook som en god nr 2. Facebooksiden fortsetter å øke og vi rundet 4000 tilhengere i september.

Statistikk for september 2014

Les mer..

Invitasjon til presentasjon av overordnet konsept

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal» har nylig avsluttet analysefasen i prosjektet og jobber nå med å vurdere ulike konseptretninger for den nye nettløsningen. Valg av konseptretning vil bli gjort av prosjektets styringsgruppe i slutten av oktober. Valget vil legge store føringer for hvordan vi utarbeider og detaljerer sluttproduktet videre.  Vi ønsker å vise helseforetakene hvordan prosjektet jobber og tenker, samt få innspill til konseptretningen vi vil anbefale for styringsgruppen. Derfor inviterer vi kommunikasjonsledere og sentrale webredaktører i helseforetakene til en presentasjon av vurderinger rundt konseptretning i forkant av saken vi skal jobbe med til styringsgruppemøtet.

Les mer..

Helsenorge.no ut av beta

Helsenorge.no utvikles stadig, dog ofte uten at det ropes så høyt om det. Natt til mandag 22. september fra klokken 2200 til 0700beta-flagg leverte vi noen mindre endringer som forhåpentlig gjør portalen mer tilgjengelig, helhetlig og nyttig for brukerne.

Les mer..