Bruksstatistikk januar 2015

statistikk_oktoberTil tross for en liten nedgang i besøk totalt sett, var det god økning i innlogging til tjenestene i januar. Innlogging til e-resept fortsetter å øke, Mine vaksiner økte med 79% og innlogging til Min helse som samler tjenester som Mine egenandeler, Mine timeavtaler (Helse Vest) og Kjernejournal økte med 42%.

Trafikk fra søkemotorer til helsenorge.no utgjør nærmere 60%. De mest benyttede søkeordene i januar er mine resepter, gratis kondomer, gonore (økning i tilfeller ved nyttår) og e-resept.

Statistikk_helsenorge.no_januar 2015

 

 

 

 

 

 

 

Les mer..

Bruksstatistikk desember 2014

statistikk_desember2014553 049 besøk til helsenorge.no i desember, en økning på 4% fra november. Tjenesten Mine resepter øker, mens det er en nedgang i innlogging til Min helse. Vi følger med i utviklingen og vil følge spesielt med i de første månedene i 2015. Dette er tradisjonelt måneder hvor tjenesten Mine egenandeler brukes mye.

Trafikk fra mobile enheter (mobiltelefon/nettbrett) fortsetter å øke og 59% kom fra mobile enheter i desember.

Besøk til informasjonsinnholdet har god økning. I romjulen kjørte Helse Nord en kampanje om hjerneslag i sosiale medier. Kampanjen drev mye trafikk til helsenorge.no. Helsedirektoratets alkoholkampanje på Facebook fortsatte i desember og driver også mye besøk til helsenorge.no. Det er generelt en god økning i visning av sykdomsinformasjonen.

Statistikk for helsenorge.no desember 2014

 

 

Les mer..

Forprosjektrapport Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

Siden mai 2014 har vi jobbet med et forprosjekt som har som mål å kartlegge innbyggeres behov for digitale tjenester i møte med spesialisthelsetjenesten, nå og i årene som kommer. Det har vært et mål å kartlegge og gjenbruke erfaringer fra prosjekter og tjenester. Vi har sammen også gjort en vurdering av om noen av disse prosjektene og tjenestene egner seg til å skaleres opp til et nasjonalt nivå.

En helsetjeneste

Nasjonalt prosjekt

De regionale helseforetakene er prosjekteier gjennom Nasjonal IKT. Styret til Nasjonal IKT er styringsgruppen. På denne måten kan vi gi innbyggerne samme tilgang til tjenester uansett hvor i landet de befinner seg.

Vi er opptatt av å finne tjenesteområder som kan øke pasientsikkerheten, få ned behandlingstiden, understøtte spesialisthelsetjenestens oppgaver  og som samtidig tar utgangspunkt i innbyggerens behov.

0,95 -versjon

Du kan laste ned forprosjektrapportene som pdf ved gå inn på NIKTs sin dedikerte side for rapporten til DIS . I tillegg vil du finne 9 vedlegg som kan leses uavhengig av hverandre, dersom du skulle ønske dybdeinformasjon. Vedleggene omhandler behovsanalysen, møteplanen, føringer, prinsipper, ideer tjenester og prosjekter, funksjonelt målbilde, forventede effekter og anbefaling rundt sikker digital postkasse

Forprosjektrapporten for Digitale Innbyggertjenester i Spesialisthelsetjenesten (DIS) foreligger nå hovedsakelig som 0.95-versjon, bortsett fra det tekniske målbildet, som foreligger som 0.85-versjon. Den endelige versjonen vil bli ferdigstilt etter møtet med styringsgruppen i NIKT 11. februar.

Vi har hatt et tett, godt og fruktbart samarbeide med innbyggere, personell og styringsorganer i alle de regionale helseregionene gjennom hele forprosjektperioden. Det gode samarbeidet er det som har muliggjort at vi nå kan ha en, felles strategi for tjenester for innbyggerne i møte med sykehusene over hele landet. Etter innspill fra styringsgruppen i februar, skal vi nå i gang med prosjektet DIS 2015.

 

Del med andre

Del gjerne denne posten videre. Trykk på Facebookshare eller Twitterknapen under.

Vi vet mange er opptatt av hva som skjer nasjonalt fremover og vi tror det er en stor sannsynlighet for at noen av de du deler med vil synes denne posten gir interessante opplysninger.

Lenker til andre poster om DIS:

En tjeneste brukes når den er nyttig Om behovsanalysen
Reginonene møter helsenorge.no møter og vice versa
Hvor brenner det og hva er slukket? Om mandatet og beskrivelse av prosjektet
En påtvers-pålangs-workshop. Om Kick-off workshop avholdt i mai
Dette er rådene vi fikk. Resultatet fra kick-off workshopen i mai

 

…eller du kan søke på hashtaggen Digitale innbyggertjenester spesialist

 

Les mer..

Bruksstatistikk november 2014

statistikk_juni529 583 besøk til helsenorge.no i november, en økning på 29% fra oktober. Samtidig er det en nedgang i de påloggbare tjenestene, som sannsynligvis har en sammenheng med høy mobilbruk – 53% i november. Færre innbyggere bruker  bank ID-brikke, men bank id for mobil, som dessverre ikke tilbys av ID-porten.

Sykdomsinformasjonen har god vekst og det er god økning til kvalitetsindikatorraportene.

Helsedirektoratets alkoholkampanje ga stor aktivitet på Facebook og drev mange besøk til helsenorge.no. Facebook hadde kraftig økning i antall tilhengere og stor spredning av statusoppdateringer.

Statistikk for november 2014

Les mer..

En tjeneste brukes når den er nyttig

Det er ingen grunn til å lage tjenester fordi vi synes “det høres bra ut”. En suksessrik tjeneste er den som oppleves nyttig og dekker viktige behov og derved tas i bruk. Forprosjektet Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten har derfor snakket med og innhentet innsikt fra 144 mennesker. Gjennom intervjuene har vi dannet oss et bilde av hvilke behov tjenestene i spesialisthelsetjenesten må møte og hva som skal til for at tjenestene tas i bruk. Noen svar og spørsmål var bekreftende, andre var overraskende.

Les mer..

Invitasjon til webinar om mHelse

På EHiN – E-helse i Norge – konferansen som ble arrangert av IKT-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet i begynnelsen av november, lanserte Helseminister Bent Høie det norske mHelse-prosjektet som nå etableres innenfor rammen av WHO og ITU-initiativet Be Healthy – Be Mobile.

Helsenorge arrangerer et webinar om dette mHelse-prosjektet fredag 12. desember fra kl 10.00. Webinaret vil finne sted på YouTube-kanalen Be Healthy – Be Mobile Norway. Merk at dette er første gang vi arrangerer et webinar på denne måten. Vær overbærende med oss :)

Meld deg gjerne på webinaret ved å sende epost til helgetb@helsedir.no.

Innholdet i webinaret er som følger:

Innhold Ansvarlig                                                           
Åpning Roar Olsen, direktør ved avdeling Digitale Innbyggertjenester i Helsedirektoratet
Hilsen fra WHO og ITU
Prosjektets mål og struktur Helge T Blindheim – Prosjektansvarlig. Helsedirektoratet
Prosjektplan 2015 Astrid Nyeng – Prosjektleder ved Helsedirekdotratet
Forespørsel om innspill Helge T Blindheim
Forskning Per Hasvold – Forskningsansvarlig i prosjektet. Norsk Senter for Telemedisin
Innovasjon Thor Steffensen – Innovasjonsansvarlig i prosjektet. Helsedirektoratet
Arbeidshypotese om nasjonal infrastruktur – Tilbakemeldinger ønsket! Helge T Blindheim
Hva skjer nå? Astrid Nyeng

 

 

Les mer..

Bruksstatistikk oktober 2014

50% av våre brukere kom fra mobil enhet.  Besøk fra søk gikk noe ned, mens henvisningstrafikken fra Facebook drev mye besøk.  Toppsaken på Facebook i oktober var om Fritt sykehusvalg.

Tjenesten Mine resepter hadde 127 425 innlogginger og informasjon om sykdommer økte med 14%.

 

Se hele statistikken for oktober 2014

Les mer..

Valgt konsept for «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten»

Prosjektets styringsgruppe har vedtatt konseptretningen kalt «To-kjerne-modellen». Konseptet tar utgangspunkt i at all pasientrettet informasjon relatert til spesialisthelsetjenesten sirkler rundt det pasienten er mest opptatt av: Sykdommen og behandlingen.

Les mer..

Åpent møte om trygghetsalarmer – Presentasjoner

Tirsdag 21. oktober arrangerte Helsedirektoratet et åpent informasjonsmøte der anbefalinger for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer ble formidlet.

En verden som er på full fart til å bli fulldigitalisert krever teknologiskifte på en rekke områder. For kommunene blir innføring og bruk av nye IKT løsninger er del av hverdagen fremover. I en slik endring er det viktig å se mulighetene dette skaper fremover.

Helse og omsorg er et at av de områdene som trenger et skifte i løpet av de nærmeste årene. Over 70.000 analoge trygghetsalarmer med tilhørende mottak må skiftes til digitale løsninger i løpet av de nærmeste årene. Dette er stort løft for kommunene, og vil medføre ekstra kostnadsbelastning.

Det er derfor veldig viktig at kommunene vurderer hvilke muligheter en digital plattform innen velferdsteknologi kan gi fremover. Velferdsteknologiske løsninger vil åpne for nye måter å møte det økende omsorgsbehovet vi ser vil komme. Dette vil kreve endringsvilje i kommunene, ikke bare med hensyn til teknologi, og det vil kreve vilje til å investere nå for så å høste i fremtiden.

Presentasjonene fra møtet kan lastes ned herfra:

Les mer..

Trygghetsalarmer – Anbefalinger

SWP_20141021_002kiftet fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil måtte skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige kommunene.

Vi har laget et notat som beskriver hvilke faktorer som spiller inn når norske kommuner skal gjennomføre dette. Notatet inneholder også eksempler på scenarier med store kommuner (ca 100.000 innbyggere), mellomstore kommuner (ca 20.000 innbyggere) og små kommuner (ca 1.000 innbyggere).

Hensikten er å gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre nødvendige aktiviteter. Disse anbefalingene gjør det mulig å starte prosesser for å anskaffe nye, digitale trygghetsalarmer.

Notatet fokuserer på teknologinære forhold. Brukerperspektivet dekkes ikke av dokumentet.

Vi vil veldig gjerne ha innspill til dokumentet. Fram til 20. november tar vi imot kommentarer, innspill og erfaringer. Vi går da gjennom disse og oppdaterer notatet vårt for så å publisere det på nytt.

Du kan gi dine innspill ved å bruke kommentarfeltet under, eller du kan sende epost til velferdsteknologi@helsedir.no dersom du har mer å formidle enn det som får plass i et kommentarfelt.

Til nedlasting: Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Les og last ned hele anbefalingsdokumentet om trygghetsalarmer.

Les mer..