Blitt syk? Bli frisk!

Helsevesenets tradisjonelle pasientsyn utfordres.  I framtidens helsevesen er det pasienten som er eksperten.

Framtidens helsevesen vil sette pasienten i stand til selv å være eksperten på egen helse. Elektroniske selvbetjeningsløsninger – som for eksempel portalen helsenorge.no – vil være viktige elementer i dette,  men dypest sett handler utviklingen om framtidens helsevesen om å gi pasienten makten tilbake.

helsenorge screendumpEt enklere møte
Det grunnleggende i hva helsenorge.no skal oppnå er å bidra til å gjøre den enkelte pasient, pårørerende og innbyggers møte med helsetjenesten enklere enn det som oppleves i dag. Vi, som helsemyndigheter må erkjenne at mange opplever møtet med helsetjenesten som uoversiktlig, fremmedgjørende og lite tilgjengelig.

Organiseringen av den norske helsetjenesten er ikke lett å forstå for mannen i gata. Ord som ”fragmentert”, ”komplekst” og ”lite tilgjengelig” er ord som går igjen når vi snakker med brukere og pasienter.  Er man rammet av sykdom, ønsker man først og fremst hjelp – på egne premisser.  Ikke å måtte bruke tid og krefter på å forstå hvordan det hele fungerer.  Dette er ofte tid og krefter man ikke har.

En veiviser
Et av målene vi har satt for helsenorge.no er derfor å være en veiviser som kan gjøre hverdagen litt lettere om du blir syk og gi deg mer innflytelse over din egen situasjon i møte med helse- og omsorgstjenesten. Vårt mål, kort formulert, skal være å sette innbyggere, pasienter og pårørende i stand til å oppnå økt mestring, en styrket pasientrolle og en bedret helse!

Høyt opp og langt fram

Vi skal være de første til å erkjenne at det er et stykke å gå før vi er der. Statsråd Anne-Grete Strøm- Erichsen la ved åpningen av portalen vekt på nettopp dette. Alt vil naturligvis ikke være på plass fra dag 1, og det er viktig at helsenorge.no er dynamisk i sin natur. Utviklingen i helsetjenesten på teknologi, behandlingsmåter og fagmedisin går raskt, og vi må hele tiden evne å tilpasse tjenestene til det behovet vi ser, og til det som er mulig å få til.

Vi lytter til ekspertene
Helsenorge.no har på bakgrunn av dette iverksatt en åpen strategiprosess denne høsten som inviterer folk, pasienter, pårørende, helsepersonell, helsemyndigheter, frivillige, leverandører for å nevne noen, til å bringe til torgs sine synspunkter og ønsker på hva helsenorge.no skal være.

En offentlig helseportal skal naturligvis støtte opp om de overordnede helsepolitiske målsetninger. Både Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan er basert på målsettingen om å styrke pasientrollen og å involvere pasientene i sterkere grad.

I tillegg skal vi etablere elektroniske tjenester som underbygger og styrker samhandlingen gjennom pasientforløpet. Nye og forbedrede samarbeidsrutiner og verktøy kan bidra til bedre utnyttelse av ressursene og styrking av pasient- og brukerrollen

Men det er kanskje ennå viktigere at portalen oppleves som relevant, nyttig og gir merverdi for den enkelte bruker – tilpasset den enkeltes livs- og sykdomssituasjon.

Det  er ulike behov i ulike faser, man er frisk, man er syk, mange er innlagt, man er hjemme, har overlevd en sykdom, er i rehabilitering eller har pleie- og omsorgsbehov osv. Vi har opprettet denne bloggen – www.helsenorgebeta.net – hvor alle kan spille inn sine synspunkter. Vi har også møtevirksomhet med helsetjenesten, behandlere, pasient-, bruker og interesseorganisjoner for å høre hva som er viktig for disse gruppene.

Slike innspill er av uvurderlig verdi for oss i den strategiske videreutviklingen av portalen. Tar vi ikke utgangspunkt i faktiske og reelle brukerbehov, vil ikke portalen ikke lykkes. Så enkelt er det.

Hva mener du om utviklingen av framtidens helsetjenester?

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | |