Raskere reiseoppgjør med Mine pasientreiser

200 kilo fysisk post daglig kan bli minimert med en selvbetjeningstjeneste for elektroniske reiseoppgjør for pasientreiser. Tjenesten Mine pasientreiser vil gjøre det langt enklere for deg å få reisekostnadene refundert – og få pengene raskere tilbake og inn på kontoen.

Som pasient har du rett til å få dekket alle kostnader knyttet til reise til og fra behandlingen.  Dette gjelder både for besøk hos fastlege og spesialist , og for reiser til og fra rehabilitering og opptrening.

I dag må dette gjøres ved at du etter reisen fyller ut et skjema, legger ved oppmøtebekreftelse, bilag og dokumentasjon, signerer og sender dette i posten til det nasjonale senteret for pasientreiser i Skien. Etter noen dagers saksbehandling, får du et vedtaksbrev i posten og pengene overføres din konto. Disse prosessene er i dag manuelle og tidkrevende og relativt komplisert for pasienten. Hver dag får Pasientreiser ANS 100 kilo post inn på sitt gulv. Like mange kilo sendes hver dag ut.

Mange velger å ikke sende inn krav om dekning av reisekostnadene. Årsakene til dette kan være at man ikke kjenner til denne rettigheten, eller at man synes det blir for mye arbeid for et ofte lite beløp. Ulempen er da at pasienten sitter med kostnadene selv, og man tjener heller ikke opp til frikort.

En forstudierapport fra Helsedirektoratet ved avdeling Digitale innbyggertjenester og Pasientreiser ANS viser at det ligger et betydelig forenklings- og effektiviseringspotensial i en selvbetjeningstjeneste som gjør det mulig for pasienten å sende inn disse kravene elektronisk via helsenorge.no. Pasientrettigheten vil bli lettere tilgjengelig og enklere å forholde seg til, samtidig som saksbehandlingen blir mer effektiv. En slik tjenesten vil kunne fange opp rundt 70% av alle pasientreiser på årsbasis.  Det ble i 2010 behandlet i alt 800.000 krav for 5,5 millioner reiser fra 400.000 pasienter.

Men en slik løsning kan man se bort fra kravet om bilag og fysisk signering,  og dagens krav om oppmøtebekreftelse vil kunne erstattes av stikkprøvekontroller.

Dersom man i tillegg tar i bruk standardsatser for reiseutlegg, vil det i framtiden ligge til rette for en helautomatisering av denne prosessen. Pasienten vil da få reisen dekket automatisk, uten aktiv å måtte framsette et krav om dette. Dette ligger noe fram i tid.

Forstudierapporten peker på en rekke områder som må avklares av både juridisk, økonomisk og teknisk karakter, og det vil i andre halvår bli startet opp et forprosjekt for å forberede realiseringen av Mine pasientreiser på helsenorge.no.

Forprosjektet avsluttes når Helse- og omsorgsdepartementets forslag til nytt regelverk sendes på høring høsten 2014. Løsningene skal utvikles og testes gjennom 2015. Ny ordning vil tre i kraft fra 1. januar 2016, og selvbetjeningsordningen vilvære tilgjeneglig fra samme tidspunkt.

Artikkelen er skrevet av Glenn Melby

Emneord: | | |