E-helse, mobil-helse og helse-apper

Når pasienter og pårørende besøker et sykehus er det stor sannsynlighet at de har med en smarttelefon. Norge er ett av 105 land med flere mobilabonnement enn innbyggere. Og når man likevel skal vente en stund, bruker mange ventetiden til å finne informasjon om sykehuset, om sine diagnoser og andre helserelevante spørsmål. Hvordan kan mobilteknologi gjøre hverdagen enklere for pasienter og pårørende, spør kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Stakkeland ved Stavanger universitetssykehus HF i dette gjesteblogginnlegget.

Tall fra EU viser at det er flere i Norge som bruker internett til helseformål enn i snittet for EU for øvrig. Statistikker fra nettsidene til sykehusene i Helse Vest viser at vi hadde over 400% økning i mobile brukere i 2012, totalt 20% mobile brukere i uken, en trend man også ser mange andre plasser.

Som pilotprosjekt for «eSeng 2015» , har Helse Stavanger startet utlån av nettbrett til pasienter, pårørende, og helsepersonell på en av sengepostene på kreftavdelingen. Nettbrettene i prosjektet har mange innholdstjenester fra allerede eksisterende nettsteder som helsenorge.no, helsebiblioteket.no, kreftforeningen.no og sus.no, og legger til rette for god og kvalitetssikret helseinformasjon. Nettbrettene har også installert underholdningstjenesten «Altibox Chill» og Felleskatalogen. I prosjektets pilotfase har vi sett på tilgjengelige apper for pasienter, pårørende og helsepersonell, og apper som bør inkluderes på nettbrettene ved et senere tidspunkt. En app (applikasjon) er et lite dataprogram som kan gjøres tilgjengelig for smarttelefoner og nettbrett via en applikasjonsbutikk, som for eksempel App Store eller Google Play.

Appene har mange forskjellige formål – fra ren underholdning, til hjelpemidler eller læring. Pasienter og andre brukere kan få helseinformasjon «i fingertuppene». Det finnes også en mengde apper som er nyttige for helsepersonell, og det er et stort behov for enkel tilgang til disse via smarttelefoner og nettbrett. Vi har sett behovet for kvalitetssikret og god informasjon om helse-apper og tilpassede nettsteder innen helse, både til pasienter og til helsepersonell.

E-helse er en samlebetegnelse som omhandler forbedringer av kvalitet, sikkerhet og effektivitet innen helsevesenet ved bruk av informasjonsteknologi. Mobil-helse omhandler all bruk av mobilteknologi og håndholdte enheter til helseformål. I Norge er en rekke prosjekter i gang, som skal sikre sikkerheten rundt bruken av mobile enheter til å samle sensitiv informasjon, som prosjektet Secure Mobil Data Collection Systems ved Universitet i Bergen. Det gjøres også mye internasjonal forskning på bruken av mobilteknologi til helseformål i u-land. I 2011 hadde kun 26 prosent av innbyggerene i u-landene tilgang til internett, men 79 prosent hadde mobiltelefonabonnement.

Empowerment er et ord som ofte går igjen i forbindelse med mobil-helse. Empowerment betyr at mennesker blir gjort bedre i stand til å definere sine egne problemer, øke sin kontroll over egen helsetilstand, og forbedre egen helse, gjerne i fellesskap med andre. Helse-apper kan være et nyttig verktøy for å informere og støtte opp om pasientenes empowerment.

App Store, Apple sin applikasjonsbutikk, hadde høsten 2012 nesten 300.000 apper tilgjengelig for nettbrettene sine. Antallet er også stigende for andre leverandører. Dagens estimater viser at det finnes mer enn 40.000 helse-apper, som er lastet ned 270 millioner ganger. Brukere, både helsepersonell og pasienter, trenger veiledning og støtte i å finne nyttige og kvalitetssikrede apper. Patient View lanserte i 2012 sammen med European Health Forum en oversikt over apper for pasienter og brukere, som er testet og kvalitetssikret av pasientbrukergrupper og brukere med kompetanse innen helse og teknologi.

Det kan være vanskelig å velge i forskjellige helse-apper, og det er avgjørende for bruken at appene kommer fra sikre utgivere. Den generelle pasient har verken evne eller mulighet for å forvisse seg om at helseinformasjonen de finner på nett er oppdatert og trygg informasjon, og helsepersonell trenger visshet om at de presenterer korrekt informasjon til rett tid. Det er også utfordrende at trenden innen empowerment gjør selvhjelps-apper stadig mer populære for pasienter, apper som helsepersonell ikke er kjent med på forhånd, eller kan vurdere kvaliteten på. I stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» sier regjeringen at «innbyggerne skal få mulighet til å registrere og laste opp egne opplysninger om helse og livsstil på helsenorge.no». Dette avhenger av det videre arbeidet med å sikre utbredelse av elektronisk ID, også på mobile enheter.

Innen helseforskning finnes det en mengde kliniske oppslagsverk, som UpToDate, Lexicomp, Medscape, PediSTAT, Legevakthåndboken, iOncolex og BestPractice, tilpasset smarttelefoner og nettbrett. Helsebiblioteket.no er allerede i gang med å organisere og kvalitetssikre disse for helsepersonell. Disse anbefalingene bør spres tydelig til helseforetakene slik at helsepersonell kan holde seg oppdatert via sine mobile enheter. Det vil i fremtiden utvikles apper som skal fungere som verktøy for helsepersonell, i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fagsystemer og kliniske systemer testes for integrert bruk på nettbrett og smarttelefoner. Det er viktig at det legges til rette for deling av denne typen verktøy, og at slike prosjekter blir kommunisert ut til spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Et nettbrett vil aldri kunne erstatte kontakten mellom pasienter og helsepersonell, som i en travel hverdag og i akutte situasjoner ikke har anledning til å lete etter informasjon. Nettbrettenes fremtidige funksjon i hverdagen for helsepersonell på sykehusene vil avhenge av mulighetene til å integrere sensitiv informasjon mellom journalsystemene og nettbrettene – et område Norge allerede henger langt etter på.

Utvikling, kvalitetssikring og anbefaling av helse-apper for pasienter og andre brukere bør tas med i målbildet for 2017 hos helsenorge.no. Helsenorge.no er allerede bevisste på mulighetene i smarttelefoner og nettbrett, og kan bruke sin kunnskap og erfaringer de har opparbeidet seg til å presentere dette på en trygg måte for brukerne. I regjeringens digitaliseringsprogram fra 2012, «På nett med innbyggerne», heter det at «digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt med forvaltningen» og at «forvaltningen skal tilby helhetlige og brukervennlige digitale tjenester».

Kanskje Helsedirektoratet, på lik linje med Avinor som har laget egne apper for de største flyplassene sine, kunne lage egne sykehusapper med gode kommunikasjonsmuligheter for sykehusene i Norge?

Ved å være aktive i kvalitetssikring og anbefaling av allerede eksisterende helseinformasjon, lydhøre for ny utvikling og ved å kommunisere tydelig fra helseforetak og fra nasjonale kilder, vil møtet med helse-apper i lys av empowerment hos pasientene, gi et trygt utgangspunkt for både pasienter, pårørende og helsepersonell.

Artikkelen er skrevet av Elisabeth Stakkeland, kommunikasjonsrådgiver ved Stavanger universitetssykehus – Helse Stavanger HF.

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | | | | | | |