Personlig helsearkiv

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen som skal gi innbyggerne i Norge ett sted å finne kvalitetssikret helseinformasjon og gode, digitale helsetjenester på nett. Intensjonen med Personlig helsearkiv er å gi innbyggere/pasienter mulighet til å lagre egne personopplysninger og sensitiv helseinformasjon som kan brukes i dialogen med helsetjenesten. Samtidig gir det helsetjenesten mulighet til å levere fra seg informasjon som enkelt gjøres tilgjengelig for pasienten via Helsenorge.no. Målet er gode, trygge og pasientvennlige tjenester på nett.

Anskaffelse av løsning
Helsedirektoratet har gått til anskaffelse av en løsning med navnet Personlig helsearkiv. Anskaffelsen fant sted etter et offentlig anbud som etterspurte en standardløsning som kunne implementeres etter Helsedirektoratets spesifikasjoner og behov. Kontrakten ble tildelt Tieto AS, basert på programvareløsningen Documentum som utvikles av EMC. Se kunngjøringen om kontraktstildelingen her. Documentum er et fullverdig Content Management-system. Det er primært tjenestelaget, databasen og lagringskapabilitetene i Documentum som er aktuell for helsearkiv-løsningen.

Ansvar og etablering av løsningen
Avdeling Digitale Innbyggertjenester i Helsedirektoratet er ansvarlig for etablering og forvaltning av løsningen, og vil realisere løsningen innenfor rammen av prosjektet Digital dialog mellom pasient og fastlege høsten 2014.

Anvendelse
I første omgang vil det personlige helsearkivet benyttes for å understøtte løsning for digital dialog mellom pasient og fastlege. Her får innbyggeren/pasienten anledning til å kommunisere med fastlegen sin for å bestille time, fornye resepter og ha e-kontakt/e-konsultasjon. Pasienten starter da en kommunikasjon med fastlegen sin via helsenorge.no. Informasjonen lagres i helsearkivet, og sendes samtidig til den aktuelle fastlegen. Fastlegen leser meldingen og svarer på den fra sitt pasientjournalsystem, og svaret formidles tilbake til helsenorge.no der det lagres i helsearkivet. Løsningen vil også benyttes for tilsvarende kommunikasjon mellom pasienten og spesialisthelsetjenesten.

PHA - DD

Løsningsskisse Digital dialog pasient/behandler

Planen er at innbyggeren/pasienten via brukergrensesnittet i helsenorge.no gis en så helhetlig og god presentasjon av kommunikasjonen med sin behandler som mulig. Det personlige helsearkivet vil ikke ha en fremtredende plass som selvstendig løsning i presentasjonen på helsenorge.no, men vil være en diskret, integrert del av den helhetlige brukeropplevelsen som nettstedet representerer.
Over tid vil helsearkivet kunne benyttes også til andre ting.

Eksempler på dette er følgende:

  •  Pasienthenvisninger kan legges i helsearkivet slik at pasienten får tilgang og kan benytte sin rett til fritt sykehusvalg/behandlingsvalg via tjenester på Helsenorge.no
  • Innsyn i sykehusjournal – I stedet for å sende utskrift av sykehusjournaler til pasienten på epost, kan det når pasienten ønsker det legges til rette for innsyn i deler av sykehusjournal ved at informasjon legges inn i helsearkivet.
  • Pasienter som har foretatt reise til behandlingssted kan skrive og lagre søknad om dekning av reisekostnader, og eventuelt klage på vedtak.
  • Helseinformasjon fra mobile enheter, både når disse er utlevert av helsetjenesten eller benyttes på innbyggerens eget initiativ, kan overføres til helsearkivet for mulig deling med relevant behandler.

Eierskap til informasjon og forvaltning
Informasjonen som lagres gjelder enkeltindivider i deres egenskap av å være privatperson/pasient som omfattes av den norske helsetjenesten. Den enkelte bruker må selv ta initiativ for at et personlig helsearkiv for opprettes for seg. Dette vil skje ved at vedkommende logger på helsenorge.no via ID-porten, og deretter samtykker i at det opprettes et helsearkiv. Når dette er gjort kan vedkommende begynne å bruke tjenestene som medfører lagring av informasjon i arkivet.

Brukere har kontinuerlig tilgang til informasjonen via helsenorge.no sine nettsider. Her vil de også selv kunne legge inn ny informasjon. All informasjon som lagres i det personlige helsearkivet eies av innbyggeren/pasienten selv og er for privat bruk. Helsedirektoratet vil utvikle og forvalte løsningen på en måte som gjenspeiler kravene i personopplysningsloven og helseregisterloven så langt de passer, selv om løsningen p.t. rettslig sett ligger utenfor disse lovene og foreløpig ikke har en egen regulering. Dette skal sikre brukeren like god beskyttelse som om løsningen hadde ligget innenfor lovens virkeområde, og legger grunnlaget for en trygg brukeropplevelse.

Avgrensninger til helsetjenesten
Den offentlige helsetjenesten med sine aktører vil ikke ha mulighet til å gå inn i det personlige helsearkivet og hente ut informasjon om enkeltpersoner for å bruke dette i behandlings- eller oppfølgingssammenheng. Helsetjenestens tilgang til informasjon fra det personlige helsearkivet forutsetter at eieren av informasjonen – innbyggeren/pasienten selv – utleverer denne via funksjonalitet på helsenorge.no.

Teknisk løsning
Personlig helsearkiv vil fremstå som en teknisk lagringsløsning med tilhørende tjenestegrensesnitt som hostes og driftes av Norsk Helsenett. Informasjon i databaser og på disk krypteres. Kommunikasjon med fastlegene skjer ved hjelp av en infrastrukturtjeneste som Norsk Helsenett leverer – Meldingsutveksleren. Slik sikres kommunikasjonen med meldingskryptering og signering. Tilgang til enkeltpersoners data kan kun finne sted ved pålogging via helsenorge.no via ID-porten.

PHA - Fremtid

Mulige fremtidige bruksområder for personlig helsearkiv

Artikkelen er skrevet av Helge T Blindheim

Emneord: | | |