mHelse: Åpent møte

Tid: Torsdag 21. august, kl 12.00-15:00mHelse
Sted: Helsedirektortatet, Universitetsgata 2, Oslo
Påmelding i løpet av tirsdag 19. august sendes til
Helge T Blindheim, helgetb@helsedir.no

Agenda:

 • Åpning ved Helse- og omsorgsdepartementet
 • Informasjon om ramme-prosjektet «BeHe@lthy-Be mobile» fra WHO og ITU
 • mHelse i Norge – Helsedirektoratet informerer
 • Innspill og spørsmål
 • Veien videre – Helsedirektoratet
 • Teknologirådet
 • IKT-Norge

Bakgrunn
Verdens helseforsamling vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død på grunn av ikke-smittsomme sykdommer med 25 % innen 2025. Norge sluttet seg til denne globale målsettingen.

En oppfølging av dette er det internasjonale rammeprosjektet for mHealth «Be He@lthy – Be mobile», som med oppstart i 2013 gjennomføres over en 4-årsperiode i regi av WHO (World Health Organization) og ITU (International Telecom Union).

Formålet med «Be He@lthy – Be Mobile» er å benytte mobilbaserte verktøy og helseapplikasjoner (helseapper) som et ledd i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer. Det skal etableres nasjonale prosjekter i åtte land. Landene kan delta på ulike måter; utvikle nye løsninger, nasjonal utbredelse av eksisterende løsninger/apper (mWellness, mCessation (røykeslutt), mDiabetes), bistå i etablering av mHealth-prosjekter i andre land, utvikle indikatorer og evalueringsverktøy, standardiseringsarbeid mv.

18. mars d.å ble det gjennomført et informasjonsmøte i Oslo hvor WHO og ITU informerte om prosjektet. I tillegg ble mulige samarbeidsformer ved en eventuell norsk deltagelse drøftet. Flere interessenter deltok på møtet.

Norge har besluttet å delta i prosjektet «Be He@althy-Be Mobile». Hovedansvar for fremdrift vil ligge på myndighetshold i de enkelte deltagerland. Arbeidet skal organiseres som et tverrsektorielt partnerskap bestående av ulike interessenter fra myndigheter, privat sektor og frivillige organisasjoner.

Forprosjekt for mHelse
Det kjøres et forprosjekt ut september som har til hensikt å tydeliggjøre mulig innhold og mål med norsk deltagelse.

Forprosjektet vil ha 2 hovedspor:

 1. mHelse som en del av tjenestetilbudet – Kvalitetssikring
  Mobilbaserte verktøy kan fremover utgjøre en del av, og være en støtte til, det eksisterende tilbudet av helse- og omsorgstjenester. Arbeidet med mHelse bør inkludere metoder og rammeverk for standardisering, kvalitetssikring og godkjenning av mobilbaserte verktøy og helseapper.
 2. mHelse-løsninger
  Det eksisterer allerede en rekke mHelse-løsninger der mobile enheter, app-basert programvare og bakenforliggende støttetjenester benyttes. Eksempler kan være motivasjonsprogrammer for livsstilsendringer samt støtteverktøy til å leve med diabetes og andre ikke-smittsomme sykdommer. Deltagelse i det internasjonale rammeprosjektet bør ta utgangspunkt i nasjonale behov for å begrense ikke-smittsomme sykdommer. Prosjektet vil søke å identifisere mHelse-løsninger som kan implementeres nasjonalt i prosjektperioden. Det ønskes innspill og forslag til slike.

Helsedirektoratet inviterer til et åpent møte der mer informasjon om mHelse-prosjektet og norsk deltagelse blir gitt. Videre presenteres hvilke muligheter for samarbeid og medvirkning vi ser for oss. Det åpnes for innspill og spørsmål fra deltagerne.

Artikkelen er skrevet av Guri Sandelien Rekve

Emneord: | | |