Prosjektet “Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten” planlegges i faser

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten – én helseportal» skal etablere en felles internettløsning for hele spesialisthelsetjenesten. Formålet er at det skal bli enklere for pasienter og pårørende å finne tilpasset informasjon fra spesialisthelsetjenesten. Alle helseforetakene skal fortsatt ha egne nettsider, men på felles løsning. Det gjør det mulig å integrere informasjon mellom ulike helseforetak og med helsenorge.no. Hvordan dette blir og skal se ut skal prosjektet nå arbeide med.


Faser
Prosjektet berører alle offentlige helseforetak. Prosjektarbeidet brytes opp i faser, der det er ulikt fokus på hva slags oppgaver som skal løses og hvem som involveres i arbeidet i de ulike fasene. Detaljplanleggingen av de ulike fasene gjøres etter hvert som den enkelte fase nærmer seg.

Analyse
Nå har prosjektet startet og vi er inne i den første fasen, som er analysefase. I denne fasen skal prosjektet analysere målgruppene for informasjon fra spesialisthelsetjenesten, kartlegge målgruppenes behov og gjennomgå nettstedenes nåværende innhold. Vi undersøker direkte med målgruppene selv hvilken informasjon de trenger, og på hvilken måte de ønsker å kommunisere med helseforetakene. Vi henter også erfaring fra andre store nettsteder i Norge og fra prosjekter og løsninger vi kan sammenligne oss med i utlandet. Prosjektet vil formidle erfaringer og funn fra analysen når denne fasen er ferdig i september.

Konsept, design og utvikling
Etter analysefasen skal prosjektet jobbe med hva slags konsept spesialisttjenesten skal ha for sine nye nettsider, tilpasset hovedmålgruppene. I dette ligger det også en vurdering av hva slags informasjon målgruppene skal finne direkte på nettsidene til helseforetakene og hva som skal finnes som felles pasientinformasjon på helsenorge.no. Etter valg av konsept skal prosjektet detaljere hvordan nettstedene skal se ut i design og struktur og lage en prototype. Også her skal prosjektet være i dialog med målgruppene for løsningen og med nettredaktører i helseforetakene for å få innspill til arbeidet med å lage en god løsning. Etter konsept- og designfasen starter utviklingen av de nye nettsidenes design og struktur i februar 2015.

Innholdsstrategi
Det gamle rammeverket for spesialisthelsetjenestens nettinformasjon skal bli erstattet av en ny innholdsstrategi. Den skal legge føringer for hvilken informasjon som skal publiseres for å støtte virksomhetens mål og hvordan denne skal tilpasses målgruppene. Den vil også si noe om hva slags informasjon som ikke skal finnes på nettsidene. Innholdsstrategien baseres på konseptet som blir valgt i prosjektet.

Ny publiseringsløsning og redaksjonsmodell
Ansatte som jobber med publisering av informasjon på nettsidene til spesialisthelsetjenesten vil med dette prosjektet få en annen publiseringsløsning enn de bruker i dag og det vil bli endringer i organisasjonsmodellen for drift og forvaltning av nettinformasjonen. Hvordan den nye redaksjonsmodellen skal bli skal utredes av prosjektet vinteren 2014/15. Ansatte som blir berørt av ny publiseringsløsning og redaksjonsmodell blir involvert i prosjektets arbeid med dette.

Implementering
St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge RHF er pilot i prosjektet. De vil etter planen ta i bruk den nye løsningen mai 2015. Deretter følger resten av Helse Midt-Norge. Helse Nord skal over på den nye løsningen vinteren 2015/16. Helse Vest kommer etter vår/sommer 2016, mens Helse Sør-Øst skal ta i bruk den nye løsningen høsten 2016.

Vi får ikke gjort alt
Alle prosjekter har sine begrensinger i tid og kostnad. Vi får gjort veldig mye i dette prosjektet, men ikke alt. Vi passer på å ta vare på alle gode innspill og idéer, slik at de blir ivaretatt i videreutvikling og forvaltning av løsningen etter prosjektet.

Har du spørsmål eller innspill til prosjektet?
Hvis du har innspill eller spørsmål til prosjektet kan du gjerne komme med disse i prosjektets blogg.

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen