Flere med på laget til felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

6. mai lanserte Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus sine nye nettsider. Dermed er to nye private ideelle sykehus med driftsavtale, en del av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. Løsningen som i dag teller nær 50 nettsteder.

Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus har de siste månedene jobbet med publisering av behandlingsinformasjon og øvrig nettinformasjon, for å etablere sine nye nettsteder. Det er mye som skal på plass, når nettstedet skal gi informasjon til pasientene om hva som skjer før, under og etter behandling. Denne informasjonen er kjernen i felles nettløsning, som har som målsetting å gi pasienter bedre og lettere tilgjengelig informasjon i møte med behandler og sykehus. 6. mai var de foreløpig i mål og lanserte nye nettsteder.

Svarer opp pasientens spørsmål

Felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten begynte som prosjekt i 2015. Etter en grundig analyse ble det valgt et konsept som svarte opp det pasienter og pårørende hadde sagt de ønsket svar på når de søker sykehusinformasjon. De ønsket svar på «hva som skjer»; er det noe jeg som pasient skal forberede meg på, hva skjer under operasjonen, og hva bør jeg være oppmerksom på når jeg kommer hjem. I tillegg var de opptatt av det praktiske. De ville vite om kiosken er åpen, om pårørende kan komme på besøk, om det går buss til sykehuset eller hvor parkeringen ligger. Alt dette ønsker de svar på – i kontekst av sin behandling.

En informert pasient er en tryggere pasient

Felles nettløsning satte seg som mål å gi bedre informasjon og på den måten bidra til tryggere pasienter. I 2017 lanserte det første sykehuset, deretter fulgte regionene på, og felles nettløsning har nå vært i drift i snart i tre år. I dag er alle de offentlige sykehusene i Norge på samme løsning. I fjor lanserte seks private ideelle sykehus med driftsavtale i Helse Vest sine nettsteder, og 6. mai ble to nye nettsteder lansert i Helse Sør-Øst. I tillegg jobber Sykehusbygg med etablering og flere vil bli med i fellesskapet.

Utvikling i fellesskap og deling på tvers

I dag består felles nettløsning av nær 50 selvstendige nettsteder, som på tross av størrelsesforskjeller og andre ulikheter jobber sammen. Det er én felles teknisk løsning som utvikles for alle. Innhold som f.eks behandlingsinformasjon skrives i fellesskap og legges i en felles base. Denne informasjonen deles mellom sykehusene, som på egne nettsider kan legge til lokal informasjon som adresser og annen praktisk informasjon. I tillegg er det over 300 kliniske studier som nå er publisert i løsningen. Disse presenteres og deles på alle sykehusene i Norge. På den måten blir informasjonen tilgjengelig for pasientene enten du bor i Bergen, Namsos eller Finnmark.

Pasientens netthelsetjeneste

Stadig flere, også flere eldre, bruker internett og smarttelefon viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Samtidig er informasjonsmengden stor. Det mangler ikke på aktører som vil informere. Det er derfor viktig at vi kan bidra med kvalitetssikret og god informasjon til pasienter og pårørende, som henger sammen. De digitale tjenestene, som felles nettløsning, sykdomsinformasjon på helsenroge.no, ventetider på Velg behandlingssted og andre tjenester som innsyn i resepter eller bytte av time på sykehuset må utvikles helhetlig. Vi må dele og gjenbruke informasjon på tvers. Da utviklere vi pasientens netthelsetjeneste.

Fakta:

  • Felles nettløsning eies av de fire helseregionene. Systemeiere er de fire RHF – kommunikasjonsdirektørene.
  • Det er om lag 50 nettsteder på løsningen; alle sykehusene, IKT-HF-ene, apotek-HF-ene, RHF-ene og flere heleide HF i spesialisthelsetjenesten.
  • Felles nettløsning er én felles teknisk installasjon som utvikles i fellesskap. Ny funksjonalitet utvikles og kommer alle til gode. Dir. for e-helse og Norsk Helsenett drifter løsningen.
  • Behandlingsinformasjon er det sentrale i fellesskapet. En tekst som beskriver hvordan behandlingen gjøres i et sykehus, skrives ett sted. Alle HF-ene kan gjenbruke teksten og legge til ev. lokale tillegg. Oppdatering av fellesteksten skjer ett sted.
  • Det er om lag 1400 fellestekster i basen.
  • Nettsidene blir lest. I perioden 1. januar til 1. mai har nettstedene samlet hatt over 12,8 millioner sidevisninger. I 2018 hadde felles nettløsning om lag 30 millioner sidevisninger samlet.
Kilde:

Eldres digitale hverdag. En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i informasjonssamfunnet, SIFO, https://fagarkivet.oslomet.no/en/item/eldres-digitale-hverdag-en-landsdekkende-undersokelse-om-tilgang-mestring-og-utfordringer-i-informasjonssamfunnet

Artikkelen er skrevet av Christin Nyland