Pasientens netthelsetjeneste

Helseministeren valgte et godt begrep for den digitale utviklingen i helsetjenesten, i sin sykehustale tidligere i år – pasientens netthelsetjeneste. Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten er en stor og viktig bidragsyter for å nå dette målet. Befolkningen i Norge skal finne viktig informasjon om det som venter, dersom du må på sykehus. En ny strategien mot 2020 peker videre – mer felles innhold, samarbeid mellom aktørene og teknisk samhandling.

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten har vært i forvaltning fra 1. januar 2017. På ett og et halvt år har vi oppnådd mye, og strategien som nå er utarbeidet mot 2020 skal bidra til at utviklingen fortsetter.

Det unike med felles nettløsning er at alle sykehusene i Norge jobber sammen. Vi jobber på samme tekniske løsning, utvikler ny funksjonalitet i fellesskap og bygger opp en felles base av behandlingstekster som benyttes i sykehusene, på tvers av HF og regioner.

Felles nettløsning består i dag av over 40 nettsteder; alle sykehusene, apotekene, IKT-selskapene, RHF-ene, heleide selskaper som Pasientreiser, Nasjonal IKT og Sykehusinnkjøp. Om kort tid lansere HDO (Nødnett) sine nye nettsider, og seks private ideelle sykehus med driftsavtale i Helse Vest, planlegger med lansering i løpet av høsten. Private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst har startet planleggingsarbeidet.

En informert pasient er en trygger pasient

Første tertial i 2018 har vi, samlet for nettløsningen i Norge, hatt over 9 millioner sidevisninger. Det viser at løsningen blir brukt. Sidene som beskriver behandlingen som foregår på sykehusene blir også brukt. Det er inspirerende å høre at pasienter som har vært på sykehuset hadde «lest seg opp» på nettinformasjonen, før de kom til sykehuset. Vi mener at en informert pasienter er en tryggere pasient. Vi mener nettsidene skal være en del av sykehuset, en del av behandlingen og en del av behandlingsreisen. Derfor bygger vi videre på målsettingene om at digitale løsninger skal gjøre hverdagen enklere, og økt samarbeid slik at pasienter og pårørende ikke «går seg vill» i all helseinformasjonen.

Relevante kliniske studier

Kliniske studier er et godt eksempel på hvordan vi kan utvikle informasjon og presentere den på rett sted for pasientene. Tidligere lå oversikten over kliniske studier på en egen nettside. Sommeren 2017 kom HOD med et tilleggskrav om å gjøre de kliniske studiene mer tilgjengelige. Vi hadde allerede startet på dette arbeidet, fordi analysen fra prosjektet hadde gitt oss svar på hvordan pasienter og pårørende ønsket å finne aktuell helseinformasjon.

Vi har nå gjort det mulig for forskerne å publisere de kliniske studiene på nettsidene til sitt HF. Cristin-basen har tilgjengeliggjort mye informasjon om kliniske studier i åpne data og vi henter ut automatisk det som er relevant og redusere «dobbel bokføring». Studier som f.eks er publisert og gjennomføres ved Helse Stavanger, Ous eller UNN, blir nå presentert hos alle sykehus i Norge, fordi vi deler innhold på tvers. Helgelandssykehuset, som ett eksempel, kan nå presentere kliniske studier for pasienter som bruker sykehusets nettsider.

Vi har også koblet behandlingsinformasjon og kliniske studier sammen.
Når pasientene leser om f.eks behandling av hodepine på Ahus, vil han eller hun samtidig finne informasjon om relevante kliniske studier. Vi støtter opp under det pasienten sa i analysen vår; jeg ønsker informasjon i kontekst av min sykdom. Altså ikke alt om et fagområde, men om det som gjelder meg. Jeg vil ha både faginnhold og praktisk informasjon, som har relevans for min behandling ved sykehuset. Helsesnorge.no jobber med en ny side som også skal vise oversikten over kliniske studier, for de som kommer den vegen inn til innholdet.

Tre viktige strategiske grep mot 2020

Planlegging og videreutvikling framover, har god fart. Gjennom 2017 ble strategien for felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten utarbeidet. Strategien har tre sentrale strategiske grep;

  1. Forsterking av brukerperspektivet
  2. Konsolidering og samordning av innhold
  3. Samhandling på tjenestenivå

Felles nettløsning er bygget på et godt fundament, gjennom brukeranalyse og brukertesting. Det fortsetter vi med. Vi innhenter innsikt i statistikk, brukertester og geriljatesting. Vi utvikler «beta-versjoner» som kan testes og utvikler et designsystem som vi kan bruke aktivt i utviklingen framover, slik vi har sett Altinn og NAV har hatt nytte av siste året.

Fellesinnholdet som beskriver behandlingene i sykehusene utarbeides av ett sykehus og gjenbrukes på tvers av HF og regioner. Dette er gullet i vår løsning og en base av viktig informasjon som også kan blir brukt av andre, inn i andre tjenester. Et viktig grep videre blir å gjøre innholdet enda bedre. Vi jobber etter prinsippet om at alt innhold som kan være nasjonalt skal være nasjonalt, og alt som kan være felles skal være felles. Vi tror det er effektivt og riktig, både for pasienter/pårørende og fagfolkene som bidrar i innholdsproduksjon.

Vi er mange aktører i den digitale hverdagen for pasienten. Vi mener det er viktig at vi jobber sammen og legger til rette for enkel og god tilgang til viktig innhold og tjenester. Strategien for felles nettløsning bygger derfor opp under både helsepolitiske mål og mål for e-helse, utarbeidet i Dir. for e-helse og helseregionene.

Felles nettløsning strategi mot 2020 v 1.0

 

Artikkelen er skrevet av Christin Nyland