Helhetlig brukeropplevelse

Det er en økende forventning hos innbyggerne om å ta i bruk digitale tjenester i kontakten med helse- og omsorgstjenesten. Fremtidens helsetjeneste må derfor legge til rette for en mer deltakende pasient, og tilby god brukeropplevelse på tvers av kontaktpunkter.


Det betyr økt fokus på utvikling av brukerrettede IKT-tjenester som understøtter samhandlingen mellom behandler og pasient. Denne forventningen understøttes fra politisk hold med blant annet regjeringens digitaliseringsprogram, Stortingsmelding 9 «En innbygger – en journal» og Stortingsmelding 10 «Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten».
Helsenorge.no er en del av helsetjenesten, og har som målsetning å bli den foretrukne kanalen for helseinformasjon for alle innbyggere i Norge. Dette innebærer at helsenorge.no skal bidra til å:

  • gjøre det enklere å finne frem, enklere å velge behandler
  • gi innbyggere tilgang til egne helseopplysninger
  • gi tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter
  • gi informasjon og råd om god helse/livsstil, symptomer, sykdom, behandling og rettigheter
  • være en pådriver og en mulig gjører for digitale tjenester mot innbyggere og pasienter

Helsenorge.no kjører for tiden mange prosesser og prosjekter for å levere på dette målbildet. Prosjektet Helhetlig brukeropplevelse ble gjennomført høsten 2012 for å sikre en konsistent og helhetlig opplevelse på tvers av alle tjenester som til en hver tid er tilgjengelig via helsenorge.no.

Prosjektet har blant annet levert

  • retningslinjer og prinsipper som definerer hva god kvalitet og brukeropplevelse skal være på helsenorge.no. Prinsippene og retningslinjene er forankret og utarbeidet i samarbeid med en intern arbeidsgruppe i Helsedirektoratet og helsenorge.no sitt brukerpanel.
  • Konseptskisser for målbildet – «helsenorge.no 2017»
  • Konsept og spesifikasjon for «Min helse» – første fase av helhetlig og brukervennlig presentasjon av tjenestene som tilbys på helsenorge.no

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | |