Åpner opp om kvalitet i helsetjenesten

Helseminister Jonas Gahr Støre lanserte fredag 31.5.13 en ny tjeneste for visning av nasjonale kvalitetsindikatorer på helsenorge.no.

Tjenesten skal gjøre det enklere å vurdere behandlingssted ut fra kvalitet. Befolkningen og pasienter skal kunne sammenlikne behandlingssteder ut fra hvordan de scorer på de nasjonale kvalitetsindikatorene.

ki_skjerm– Vi har innført full åpenhet om kvalitet, og legger her ut alle resultatene. Jeg er opptatt av at pasientene får god informasjon om behandlingskvalitet og at sykehusene får tilgang til kvalitetsmåling til bruk i eget forbedringsarbeid, sa Støre ved åpningen.

Helsedirektoratets nye løsning har vært gjennom omfattende brukertester for å sikre at den oppleves som oversiktlig, informativ og enkel å finne frem i. Hver indikator får sin egen side der resultatene presenteres i søylediagram for siste periode, i grafer som viser historisk utvikling og tabeller som viser hele tallmaterialet, og en artikkel som oppsummerer resultatene. Løsningen omfatter i alt 32 nasjonale kvalitetsindikatorer innen somatikk, rus og psykisk helse.

– Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet der vi sier at helsenorge.no skal styrke pasient- og brukerrollen og gjøre helsetjenesten mer åpen og tilgjengelig for befolkningen. Dette er et skritt i riktig retning, sier Støre.

Dette innebærer at kvalitet i behandlingen i større grad kan være et kriterium for valg av behandlingssted. Åpenhet er viktig som grunnlag for pasientens medbestemmelse, og befolkningen må få innsyn i hvordan det enkelte behandlingssted scorer på nasjonale kvalitetsindikatorer.

Det er en utfordring å kommunisere komplisert statistisk tallmateriale til publikum på en enkel og forståelig måte. Informasjon om kvalitet i behandlingen finnes på nettet allerede i dag, men i form av tall som er publisert på forskjellige nettsteder. Brukervennligheten er begrenset og det krever mye forhåndsinnsikt for å kunne finne og forstå informasjonen.

Tallgrunnlaget rapporteres inn jevnlig fra sykehusene til Norsk pasientregister, som gjør dette tilgjengelig for Helsedirektoratet. Løsningen henter også data jevnlig fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, Reseptregisteret, Statistisk sentralbyrå, Folkehelseinstituttet  – i tillegg til manuell rapportering.

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | | | |