Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er avsluttet

Alle foretakene i de fire helseregionene fikk i løpet av 2016 nye nettsider, basert på samme tekniske løsning, med samme grafiske profil, og med mulighet for deling av innhold på tvers av helseforetakene. I prosjektet er til sammen 36 nye nettsteder lansert. Prosjektet har også levert en felles innholdsstrategi for spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Med disse leveransene er prosjektet gjennomført og er nå avsluttet.

Drift, forvaltning og videre utvikling av løsningen håndteres fra nå av en forvaltningsorganisasjon. Spesialisthelsetjenesten ved de fire helseregionene eier løsningen sammen, der produkteierskapet og den daglige, nasjonale koordineringen er delegert til leder av nasjonalt redaksjonsråd, Christin Nyland (christin.nyland@helse-sorost.no).

Spørsmål om innhold på nettstedet til et foretak, rettes til det aktuelle foretaket.

Brukere av løsningen (redaktører) forholder seg i hovedsak til sin superbruker/nettansvarlig og til koordinator i den enkelte helseregion. Det finnes prosessbeskrivelser for feil-, endrings- og hendelseshåndtering som skal være kjent for redaktørene.

Direktoratet for e-helse har ansvar for applikasjonsforvaltningen og videre utvikling av løsningen, etter prioriteringer gitt av nasjonalt redaksjonsråd. Applikasjonsforvalter og leder av FNSP-teamet i Direktoratet for e-helse er Erik Vardal. Henvendelser til teamet sendes til teamfellesnettlosning@ehelse.no

Artikkelen er skrevet av Marianne Braaten Andresen