Vi vil samle helse-Norge til ett informasjonsrike

Nå når kursen er staket ut, begynner jobben for alvor.

En av de viktigste oppgavene mine i jobben som leder av helsenorgeredaksjonen i Direktoratet for e-helse har vært å etablere en innholdsstrategi for helsenorge.no. Etter et drøyt års arbeid har vi nå en strategi som bidragsyterne til helsenorge.no har sluttet seg til.

Strategien handler om hvordan vi skal skape verdi med innhold for både brukere og bidragsytere. Den sier noe om hva som er godt og relevant innhold, og hvordan det utvikles og forvaltes. Vi begynte med utgangspunkt i helsenorge.no og dagens bidragsytere. I løpet av prosjektperioden forsto vi at vi måtte sprenge denne rammen i årene fremover. Brukermønstre, behov, teknologisk utvikling og politiske føringer har fått oss til å tenke ut over rammen av en nettside.

Den nye innholdsstrategien tar utgangspunkt i den nasjonale e-helsestrategien. Ett av hovedmålene i denne er bedre sammenheng i helsetjenesten. Bedre sammenheng handler blant annet om å involvere innbygger i planlegging og gjennomføring av helsehjelp. Innbyggerne skal ha enkel tilgang til kvalitetssikret informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter.

Les innholdsstrategien for Helsenorge her.

Informasjon tilpasset faser i livet

Behovet for informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter varier med fasene man befinner seg i. Gjennom livet er vi både syke og friske, pasienter og pårørende. Innholdet vi tilbyr skal gi trygghet og mestringsfølelse i disse ulike situasjonene. Brukere skal få svar på spørsmålene de har. De skal benytte seg av rettighetene sine. Klarer vi å møte dette behovet, kan behovet for å oppsøke lege eller kontakte helseforvaltningen på telefon reduseres.

Vi har spurt brukerne om hvordan innholdet som i dag tilbys på helsenorge.no fungerer. De fleste forstår tekstene, men vil mer i dybden og bredden på temaene. Noen vil også vite hvilket kunnskapsgrunnlag innholdet bygger på.

Skal redusere dobbeltarbeid

Behovet for å gi informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter finnes på tvers i sektoren. Det kan springe ut av konkrete møter med pasienter og deres behov, eller et ønske om å forebygge sykdom og veilede om en sunn livsstil. På legekontorer, sykehusavdelinger og i helseforvaltningen legges det derfor ned mye tid å lage pasientskriv, brosjyrer og webtekster.

Omtrent den samme informasjonen produseres mange ganger. Brukerne møter sprikende informasjon om samme temaer, noe som neppe bidrar til å skape helhet i helsetjenesten. Fagfolkene som trengs for å kvalitetssikre, blir trøtte av mas om å bidra til omtrent de samme tekstene. Ofte eksisterer det heller ingen rutiner for å holde innholdet oppdatert.

En felles informasjonsbank

Derfor vil vi etablere en felles innholdsbank der aktørene i helsetjenesten og helseforvaltningen kan samarbeide om å lage godt innhold om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet vedlikeholdes ett sted, men kan benyttes av flere og i flere kanaler. På denne måten vil brukere møte samme innhold gjennom helsetjenesten. Arbeidet med å lage og vedlikeholde innholdet effektiviseres, forhåpentligvis til glede for både leger som må kvalitetssikre, og de som styrer budsjettene.

Ved å gjøre innholdet tilgjengelig for bruk av andre legger vi til rette for innovasjon og produktutvikling for aktører som vil tilby digitale helsetjenester. Og at innholdet er tilgjengelig i flere kanaler, gir enkel tilgang, slik den nasjonale e-helsestrategien legger opp til.

Helsenorge.no er viktigste kanal

Den viktigste kanalen for innholdet er fortsatt helsenorge.no, som er porten inn til den offentlige helsetjenesten. På helsenorge.no må det være enkelt for brukere å finne innholdet gjennom navigasjon og søk. Her har vi kommet et stykke på vei, men brukerundersøkelsene vi gjorde i arbeidet med strategien viser at vi fortsatt har litt å gå på for å gjøre alt innholdet lett tilgjengelig. Det skal vi jobbe med i strategiperioden. Vi ønsker også å få til et bedre samspill mellom innhold og tjenester på helsenorge.no. Gode digitale helsetjenester krever medisinsk innhold. Det er et mål at innholdet i banken skal kunne benyttes til dette.

Kvalitetsstemplet innhold

For at innholdet skal ha verdi både for brukere av helsenorge.no og i produkt- og tjenesteutvikling, må det være kvalitetssikret. Kvalitet i helsenorgeinnhold har to dimensjoner: formidling og fagekspertise. I arbeidet med den strategien kartla vi kvaliteten på eksisterende innhold. Kartleggingen viser at vi formidlingsfaglig ligger ganske godt an, men at rutinene for kvalitetssikring av særlig medisinsk innhold må skjerpes. En viktig del av arbeidet med innholdsstrategi har derfor vært å etablere retningslinjer for kvalitet og en tydelig ansvarsfordeling mellom oss i Direktoratet for e-helse og bidragsyterne.

I formidlingsfaglig kvaliltet ligger det at innholdet er relevant for brukerne og gir dem svar på spørsmålene de har. Det må også være lett å lese og gi mening i den situasjonen brukerne befinner seg i. Sluttansvaret for den formidlingsfaglige kvaliteten ligger i den sentrale redaksjonen i Direktoratet for e-helse, men utøves i tett samarbeid med organisasjonene som bidrar med innhold. En viktig oppgave for redaksjonen er å bidra med brukerinnsikt, som brukes til å gjøre innholdet bedre, samt koble sammen innhold fra ulike leverandører for å skape sammenheng og helhet for brukeren.

Den andre dimensjonen i kvalitet er fagekspertisen på temaene vi har informasjon om, i all hovedsak medisinsk og juridisk kompetanse. Vi må sørge for at innholdet er troverdig, bygger på etablert kunnskap og er oppdatert.

Det medisinske og juridiske ansvaret (fagansvaret) ligger hos bidragsyterne som har spesialisert kompetanse innenfor temaene som tas opp. Temaene som skal dekkes er så mange, at det ikke er mulig å ha en sentral redaksjon som innehar all kompetansen. Vi har innhold som spenner fra pasientrettigheter og refusjoner til symptomer på sjeldne diagnoser. Direktoratet for e-helse ivaretar sitt ansvar gjennom å håndheve retningslinjene for kvalitet.

Retningslinjene bygger på internasjonale standarder for god pasientinformasjon og på våre samarbeidspartneres kompetanse og erfaring med formidling på sine områder. Viktige elementer i retningslinjene er krav til hyppighet på oppdatering og til å synliggjøre kunnskapsgrunnlaget informasjon og råd bygger på.

Et samarbeid i helsesektoren

Nå når kursen er staket ut, begynner jobben for alvor. Vi i Direktoratet for e-helse må tilby gode organisatoriske og tekniske løsninger for samarbeid om innhold. Vi skal være en garantist for at innholdet i banken holder høy kvalitet gjennom å påse at retningslinjene for kvalitet overholdes. Videre skal vi bidra til at innholdet er tilgjengelig i de kanalene målgruppene våre benytter, og gi en god brukeropplevelse på helsenorge.no.

For å realisere innholdsstrategien trenger vi først og fremst fortsatt oppslutning og samarbeidsvilje fra alle bidragsyterne våre. Det finnes politiske føringer om å bidra til helsenorge, men ingen pålegg. Uten bidragsyterne har vi lite innhold å tilby brukere og tjenesteutviklere! Vi har lagt opp en treårsplan for å heve kvaliteten på innholdet opp til kravene i retningslinjene, og kommer til å jobbe med å etablere god struktur og forutsigbarhet i samarbeidet mellom bidragsyterne og oss.

Behov for nye løsninger

Videre trenger vi et bedre redaktørverktøy med god støtte for arbeidsflyt. Vi må ha en mer fleksibel publiseringsløsning for helsenorge.no, for å kunne kontrollere kvalitet og presentere innholdet på en brukersentrert måte. Skal innholdet kunne brukes i tjenesteutvikling på helsenorge.no og hos andre, må vi utvikle en ny informasjonsmodell, etablere innholdsbanken og tilby et godt API. Tiltakene er oppsummert i et veikart frem mot 2021, med en forutsetning om finansiering.


26. september 2017: I etterpåklokskapens lys ser jeg at jeg har brukt ordet «vi» med to betydninger i innlegget. Det brukes både om vi i Direktoratet for e-helse og vi som jobber sammen om innholdet på helsenorge.no. Jeg ønsker derfor å presisere at innholdet på helsenorge.no kommer fra andre organisasjoner i helsetjenesten og helseforvaltningen, og at det er vi i den betydningen som har staket ut kursen i strategien. Her er listen over bidragsytere.

 

 

Artikkelen er skrevet av Stine Camilla Bjerkestrand

Emneord: | | |