Regionene møter helsenorge.no og vice versa

Det er viktig for oss i helsenorge.no å ha et godt og tett samarbeide med andre aktører som kan være med å bidra slik at innbyggerne får gode, digitale tjenester. Ofte kommer representanter fra de ulike helseregionene både med svært viktig kunnskap om hvordan deres landskap ser ut og de tar med seg informasjon om hva vi gjør sammen tilbake til sin region for å få tilbakemeldinger. Vi har møtt land, som møter by som møter region. Ett av prosjektene vi samhandler rundt, og der NIKT er prosjekteier, er beskrevet i bloggposten “Hvor brenner det og hva er slukket?
Hvem er med i prosjektgruppe for Digitale innbyggertjenester spesialist og hva gjør de?
Prosjektdeltagerne fra helsenorge.no, avd digitale innbyggertjenester har jevnlige arbeidsmøter med 7 representanter fra alle de fire Regionale helseforetak.

Representantene fra regionene er Arild Faxvaag (overlege St.Olavs hospital professor, NTNU, HMN), Tove Sørensen (prosjektleder ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Elektronisk tilgang til egne journaldata , HN) Eirik Eliassen (klinikksjef ved kirurgisk klinikk, sykehuset Telemark, HSØ), Marte Rime Bøe (prosjektleder Regional Min journal, OUS, HSØ), Randi Sønderland (virksomhetsarkitekt, HEMIT, NIKT FA), Andreas Hering (virksomhetsarkitekt Helse Bergen, HF Haukeland sykehus) og Håkon Bull-Njaa (virksomhetsarkitekt, Alle møter, HV). En veldig god, engasjert gruppe med høyt kompetente mennesker som tar med seg ulik type perspektiver inn i prosjektet.

Fra helsenorge.no deltar vi med en gruppe bestående av ansatte og dyktige konsultenter som bistår oss; Nina Ulstein (prosjektleder), Miriam Skåland (tidligere fung. prosjektleder), Aud Schønning (samfunnsøkonom), Christin Staubo (tjenestedesigner), Edvard Nærum (prosjektstøtte), Thomas Grimeland (virksomhetsarkitekt), Alexander Gray (virksomhetsarkitekt) og Maria Gjerpe (ansvarlig for konsept, medisinskfaglig ansvar og kommunikasjonsansvarlig). Vi hadde et arbeidsmøte i slutten av juni og skal ha neste i august. Utover høsten har vi månedlige møter frem til leveranse i desember. Slik så sammensettingen, bakgrunnen og rollene ut før sommerferien. Nina Ulstein har nå startet som ny prosjektleder.

Bemanning2

 

Mål for prosjektet:
Prosjektet er beskrevet i “Hvor brenner det og hva er slukket” og kortversjonen fra prosjektdirektivet ser slik ut:
Prosjekteier: Nasjonal IKT
Prosjektets overordnede mål:

  • Utvikle enkle og sikre digitale tjenester som skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere og oversiktlig for innbygger
  • Bidra til at innbygger opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig

Prosjektet skal samle relaterte initiativer i helsesektoren:

  • Behov for et felles målbilde for nasjonale digitale tjenester som skal sikre at regionale/lokale strategier og prosjekter beveger seg i samme retning.
  • Hensiktsmessig å samarbeide om oppgaver og investeringer for å redusere totalkostnad og øke innføringsgraden.

Innovative helsetjenester Forprosjektet skal legge grunnlaget for innovative helsetjenester basert på behov hos innbyggere og helsepersonell. Det skal:

  • Fremme nye anvendelsesområder for teknologi som kan endre eksisterende arbeidsmønstre i spesialisthelsetjenesten
  • Definere tjenester hvor målinger og prosjektresultater kan brukes til forskning rundt effekter og helsegevinster ved digital samhandling mellom innbygger og spesialist
  • Definere tjenester og løsninger som minsker skillet mellom primær- og spesialisthelse-tjenesten for innbygger slik at pasienten kan forholde seg til en samlet helsetjeneste
  • Definere tjenester som legger til rette for fremtidig bruk av integrert velferdsteknologi – også den levert av private aktører

Hvilke erfaringer hadde vi gjort oss i juni? Innsiktsarbeidet er under utarbeidelse og vi presenterte noe av det vi hadde funnet hittil. Det kan være at bildet endrer seg underveis. Vi i helsenorge fortalte om workshopen vi hadde avholdt, hvilke råd vi fikk fra deltagerne og vi diskuterte hva prosjektet skulle inneholde. Prosjektet fikk eget navn og gikk fra å hete “Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten” til å nå hete “Papilio”.  Det kommer en egen post om navnebyttet. Vi viste også frem noe av det vi har funnet hittil og hvordan vi hadde jobbet. For å vite mer om ulike behov, stilte vi disse spørsmål til ulike personer i ulike roller: Spørsmål_ws Vi fikk interessante svar som en start på en behovsanalyse du kan lese om her.

Politiske føringer Politiske føringer vi hadde funnet frem til juni pekte på innsyn i journal, e-konsultasjon og informasjon/kunnskap som viktige nøkkelord
Nøkkelord Flere nasjonale samarbeidsprosjekter på helsenorge.no Det er flere prosjekter på helsenorge. no som er samarbeidsprosjekter mellom alle regionale helseforetak og oss og det er vi glade for. Samordning av helseforetakenes nettløsninger i én, felles plattform er ett annet nasjonalt prosjekt. Du kan lese mer om Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten. 

Del med andre Del gjerne denne posten videre. Trykk på Facebookshare eller Twitterknapen under. Vi vet mange er opptatt av hva som skjer nasjonalt fremover og vi tror det er en stor sannsynliget for at noen av de du deler med vil synes denne posten gir interessante opplysninger.

Del med andre Del gjerne denne posten videre. Trykk på Facebookshare eller Twitterknapen under. Vi vet mange er opptatt av hva som skjer nasjonalt fremover og vi tror det er en stor sannsynliget for at noen av de du deler med vil synes denne posten gir interessante opplysninger. Dette er den andre posten blant flere om forprosjektet – See more at: http://www.helsenorgebeta.net/tag/papilio/#sthash.FX8Ol7lX.dpuf

Lenker til andre poster om prosjektet:
Helsenorge.no møter regionene og vice versa Om når land møter by møter regioner
Hvor brenner det og hva er slukket? Om mandatet og beskrivelse av prosjektet
En påtvers-pålangs-workshop. Om Kick-off workshop avholdt i mai

Dette er rådene vi fikk. Resultatet fra kick-off workshopen i mai …eller du kan søke på hashtaggen Digitale innbyggertjenester spesialist.

Artikkelen er skrevet av Maria Gjerpe

Emneord: | | | | | |