Health 2.0 – totally ‘apped out

Den 6.  Health 2.0 – konferansen er over. Nærmere 1700 deltakere var påmeldt til årets e-helsekonferanse i San Francisco i oktober. Så hva står man igjen med etter snaue tre dager med en heseblesende rekke av nylanseringer, produktdemonstrasjoner og plenums- og delseminarer regissert som et amerikansk TV-show?


Et kort innblikk i amerikansk helsevesen og -tjenesteinnovasjon  gjennom to-tre hektiske konferansedager fører fort til konklusjonen at dette er svært ulikt norske forhold.  Men selv om forutsetningene for det amerikanske helsemarkedet er svært annerledes enn det norske, er mange av de bakenforliggende drivkreftene likevel universelle.

Transforming healthcare
Én av de overordnede megatrendene er den tydelige endringen i retningen av et mer pasientorientert helsevesen. Det er pasientens behov og forutsetninger – ikke sektorens organisering og interne funksjonsdeling –  som skal være premiss for hvordan tjenestene  ytes. Dette kommer særlig godt til uttrykk i USA, der markedskreftene og konkurransen om pasientene (og venturekapital..) løfter fram nye måter å drive helsevesen på.  Det er pasientens behov for å styre sin egen hverdag som drar dette frem, og det stadig økende antallet nettjenester og applikasjoner er nettopp et uttrykk for behovet for “empowerment” . Sektoren følger etter, og tilrettelegger sine behandlingstilbud mer strømlinjeformet.

Apps, apps and more apps
Ett av de kanskje mest framtredende inntrykket fra årets Health 2.0 er det store antallet nye løsninger og app’er for monitorering av egen helse. Ett hundretalls tjenester ble vist – de fleste markedsført som «groundbreaking news» (noe de ikke er..).  Om det er måling av matinntak, vekt, antall skritt, søvnkvalitet eller humør – eller mer medisinske data, som for eksempel hjertefrekvens, blodtrykk og blodsukkerinnhold – gjør de i prinsippet det samme: Overvåker, måler og lagrer helsedata som du selv kan analysere eller dele med andre.

Social networks do work
Når dette også kan knyttes mot nettsamfunn og interessegrupper, blir dette kraftfulle verktøy for pasienten. Det ble fra flere understreket hvor viktig deling og sosial samhandling er i et mestringsperspektiv. Her ble det vist flere eksempler på selvstyrte og brukergenererte pasientsamfunn (som www.patientslikeme.com), diagnosenettverk (eksempelvis www.diabeticconnect.com og www.mybcteam.com ) og nettjenester som baserer seg på det kanskje mest effektive incitamentet til atferdsendring: kudos og anerkjennelse fra venner.  www.careverge.com er et eksempel på slik tjeneste. Den er riktignok ikke på lufta ennå, men intensjonen er klar..

Blant de mer kuriøse demonstrasjonene på konferansen var teddybjørnen Jerry, som skal hjelpe barn med diabetes til å håndtere kosthold og medisinering, radarløsninger for hjemmebruk og helseautomater for utplassering i nærbutikken.

Adaptable technology
En markedsstyrt utvikling skaper siloer. Dette skaper utfordringer når det gjelder dataflyt.  Hvert system står for seg selv, og dataene lagres og knyttes til én spesifikk løsning.  Når en app avinstalleres, slettes også dataene den har lagret. Dette skaper utfordringer i forhold til gjenbruk og forvaltning av helsedataene. Kravet om “tilpasningsmulig” teknologi, der tjenestene kan knyttes til et større økosystem, vil derfor bli viktigere. Dette stiller krav til standardiserte grensesnitt og felles datamodeller.

Big Data for improved decision-making
Ikke bare må de tekniske løsningene kommunisere seg i mellom – også datagrunnlagene må knyttes sammen og gis verdi. Hvordan kan man nyttiggjøre seg av den stadig større mengden strukturerte og ustrukturerte helsedata vi får fra de mange ulike monitoreringsløsningene og devic’ene vi kjøper stadig flere av?  Det er ikke manglende data som er utfordringen, men mer utfordrende er det å finne fram til og gjenbruke data på tvers. Hvordan finne avvikene fra normalverdiene? Hvilke parametre skal overvåkes? Hva indikerer en trendendring? Det ble på konferansen vist eksempler på hvordan Big Data kan bidra i klinisk overvåking og i pasientens daglige liv og håndtering av egen helse.

So what’s in it for us?
Så – helt for egen regning – her er mine oppsummerende stikkord fra Health 2.0

Fortsatt fokus på pasientorientert utvikling av helsetjenesten
 • Langsiktige mål må bygge på pasientens perspektiv, helsepersonellets rolle blir i større grad å være rådgiver
 • Pasientveiledere som ny yrkesrolle?
 • Sosiale pasientsamfunn og kunnskapsnettverk vil bli stadig viktigere
Lage en helhetlig helseplattform med basis i helsenorge.no og kjernejournal
 • PHR (personlige helsejournaler) blir viktigere som supplement til helsepersonellets journaler
 • Sikker lagring av egne helsedata
 • API og en robust infrastruktur

Fortsatt fokus på standardisering av pasientdata og samhandling

Legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling
 • Data for forskning
 • Åpne data
 • Standardiserte API
 • Bidra mot leverandører for utvikling av tjenester og løsninger for klinisk personell
 • Tilrettelegge for konkurranse – la markedet lage de beste løsningene

Vi er på rett spor – men langt bak.

Glenn Melby
Helsenorge.no

Artikkelen er skrevet av Helsenorge Beta

Emneord: | | | | | | |