Om helsenorge.no

Nettportalen www.helsenorge.no ble åpnet 15. juni 2011 og er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forbygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

helsenorge screendump

helsenorge.no skal være den foretrukne kanalen for helseinformasjon og digitale helsetjenester

 

Det finnes mange private og offentlige nettsteder med helseinformasjon. Det er krevende for brukerne å finne fram og det kan være vanskelig å vite kvaliteten på innholdet. Brukerne ønsker større grad av interaksjon, rikere funksjonalitet og flere selvbetjeningstjenester enn det som finnes i dagens tjenestetilbud.

Våre mål

Med utgangspunkt i de helsepolitiske målene om en styrket pasientrolle og effektivitet og kvalitet, har helsenorge.no etablert sine mål:

  • helsenorge.no skal gjøre det enklere å finne fram og velge behandler
  • helsenorge.no skal gi tilgang til egne helseopplysninger
  • helsenorge.no skal gi tilbud om selvbetjenings- og selvhjelpsmuligheter
  • helsenorge.no skal gi informasjon og råd om god helse/livsstil, symptomer, sykdom, behandling og rettigheter

Framtidens helsevesen vil sette pasienten i stand til selv å være eksperten på egen helse. Elektroniske selvbetjeningsløsninger – som for eksempel portalen helsenorge.no – vil være viktige elementer i dette,  men dypest sett handler utviklingen om framtidens helsevesen om å gi pasienten makten tilbake.

Et enklere møte
Det grunnleggende i hva helsenorge.no skal oppnå er å bidra til å gjøre den enkelte pasient, pårørerende og innbyggers møte med helsetjenesten enklere enn det som oppleves i dag. Mange opplever møtet med helsetjenesten som uoversiktlig, fremmedgjørende og ofte skremmende.

Organiseringen av den norske helsetjenesten er ikke lett å forstå for mannen i gata. Ord som ”fragmentert”, ”komplekst” og ”lite tilgjengelig” er ord som går igjen når vi snakker med brukere og pasienter.  Er man rammet av sykdom, ønsker man først og fremst hjelp – på egne premisser.  Ikke å måtte bruke tid og krefter på å forstå hvordan det hele fungerer.  Dette er ofte tid og krefter man ikke har.

En veiviser
Et av målene vi har satt for helsenorge.no er derfor å være en veiviser som kan gjøre hverdagen litt lettere om du blir syk og gi deg mer innflytelse over din egen situasjon i møte med helse- og omsorgstjenesten. Vårt mål, kort formulert, skal være å sette innbyggere, pasienter og pårørende i stand til å oppnå økt mestring, en styrket pasientrolle og en bedret helse!

Les mer:

Comments are closed.