Åpent møte om mHelse – Presentasjoner

Torsdag 21. august inviterte Helsenorge til et åpent møte om mHelse i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Fokus var på å informere om det nye mHelse-initiativet som Helse- og omsorgsdepartementet står bak, knyttet til WHO sitt internasjonale rammeprosjekt BeHealthy – Be Mobile, der International Telecommunications Union (ITU) er partner. Ca 100 deltagere var til stede, hvorav 50% fra privat sektor, 30% fra offentlig sektor med vekt på helsetjenesten og resten fra akademia og organisasjoner.

Møtet var startskuddet på en prosess som innebærer norsk deltagelse i prosjektet Be Healthy – Be mobile. Under kan du lese åpningsinnlegget til Darlén Gjølstad fra Helse- og omsorgsdepartementet,

Last ned presentasjonene fra møtet her.

mHealth meeting with WHO and ITU
________________________________________________________________________

SFor our international guests, I will first say some words in English.

I am pleased to welcome you all to this mHealth meeting. An especially warm welcome to our guests from the World Health Organization (WHO) and the International Telecommunication Union (ITU). We appreciate that you have had the opportunity to meet us here in Oslo today.

Non-communicable diseases have become a global challenge that all countries face. The World Health Assembly adopted a global goal of 25 per cent reduction in premature mortality from NCDs by 2025. This challenge also applies to Norway! And we support the global objective.

Today, in this meeting, our focus is on the use of mobile technology to improve prevention, management and treatment of NCDs and their risk factors. This is also the purpose of the international program run by WHO and ITU, Be He@lthy Be Mobile.

We believe that Be He@lthy Be Mobile is an important initiative and are delighted that Norway can be part of it. And we really look forward to working with you in this project.

I will now finish my presentation in Norwegian…

Av totalt antall dødsfall i Norge, skjer ca. 30 prosent for tidlig hvis grensen settes til før 75 års alder. Til sammen står hjerte- karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes for langt over halvparten av disse dødsfallene. Dette bekrefter at de globale målsetningene om å redusere tidlig død på grunn av ikke smittsomme sykdommer er høyst relevant også i her Norge.

Så langt, har nye lover og regler, og høye avgifter, vært de tradisjonelle virkemidlene i myndighetenes arbeid med å redusere de mest kjente risikofaktorene knyttet til ikke-smittsomme sykdommer i Norge. Dette har blant annet bidratt å holde tobakk- og alkoholforbruk nede. Men slike verktøy er ikke like effektive når det gjelder å for eksempel forbedre kosthold og øke den fysiske aktiviteten i befolkningen.

Vi ønsker nå å se på hvordan vi kan bruke andre og nye verktøy. Et viktig område her er å se på hvordan ny teknologi kan benyttes i arbeidet med å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer.

NCDRegjeringen er opptatt av hvordan IKT kan brukes for å skape bedre og en mer moderne helse- og omsorgstjeneste – en helsetjeneste hvor ventetidene går ned og kvaliteten går opp. Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste! Det vil si en bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum. Sett med pasientens blikk: Ingen beslutninger skal tas om meg, uten med meg.

Vi har gått så langt, at vi sier at bedre IKT-løsninger er en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste.

E-helse, m-helse, telemedisin og velferdsteknologi er alle begreper eller uttrykk som innebærer bruk av teknologi, og som gir oss nye muligheter. Nye muligheter til å forbedre vår måte å jobbe på, gi helsepersonell nye og bedre arbeidsverktøy, og til å involvere pasienten på en helt annen måte enn i dag. Det er viktig at vi bruker disse mulighetene på en god måte.

M-helse omfatter en rekke ulike mobile løsninger, for eksempel ulike sensorer som måler blodtrykk, temperatur, puls og blodsukker, treningsapper og kostholdsdagbøker, og løsninger for kommunikasjon og dialog. M-helse er et raskt utviklende område, og har et stort potensiale til å forbedre og fornye helse- og omsorgstjenestene:

  • Enklere og bedre arbeidshverdag for helsepersonell (nye arbeidsmåter, spare tid, tilgang til informasjon)
  • Enklere og bedre hverdag for pasientene (behandling og oppfølging hjemmefra, dele informsjon med helsepersonell, delaktige pasienter)
  • Gjennom sensorer og mobile apper, muliggjør m-helse en innsamling av en stor mengde data; data om livsstil og aktivitet, medisinske data og fysiologiske data. Dette gir også helt nye muligheter for forskning og evidensbasert utvikling av helsetjenesten.

Det er viktig å understreke at teknologi skal brukes på en klok måte, tilpasset den enkeltes behov. Mange, eller noen, er redde for at teknologien skal erstatte den personlige kontakten mellom pasienter og helsepersonell. Men som vår helseminister en gang sa det: “Varme hender” skal ikke erstattes. Samtidig opplever noen de “varme hendene” som “klamme”, og vil heller ha hjelp av teknologi hvis det gjøres på rett måte. Fremover vil vi ha behov for begge deler; “varme hender” sammen med en riktig bruk teknologi.

Mulighetene m-helse gir for innsamling og lagring av store mengder helseopplysninger, setter personvern og informasjonssikkerhet høyt på dagsorden. Dette må vi jobbe mye med framover. Det er viktig at pasienter og helsepersonell kan være trygge på at verktøyene er sikre i bruk.

Som sagt, har WHO og ITU etablert det internasjonale rammeprosjektet, Be He@lthy – Be Mobile. Formålet med prosjektet er bruk av mobilbaserte verktøy og helseapper som et ledd i kampen mot ikke-smittsomme sykdommer.

WHO og ITU vil gi mer informasjon om prosjektet etter meg, men helt overordnet kan jeg si at det skal etableres m-helse-prosjekter i åtte ulike land. Vi er glade for at ett av disse landene er Norge!

Vi har sendt brev til WHO hvor vi bekrefter at Norge skal delta. Når det er sagt, gjenstår det fortsatt å finne ut hvordan Norge skal delta! Det er her dere kommer inn! Vi trenger gode råd!

Deltagelse i dette internasjonale rammeprosjektet skal støtte opp om våre nasjonale behov, og være et virkemiddel i arbeidet med å ikke-smittsomme sykdommer. I tillegg kan norsk deltagelse være en god drahjelp også på e-helseområdet. Deltagelsen kan gi positive synergieffekter gjennom en styrking av vårt nasjonale arbeid på utbredelse og standardisering av m-helse, velferdsteknologi og e-helse generelt.

Hvert land kan selv vurdere hvordan de vil delta. Norge kan tenkes å delta på flere ulike måter:

  • utvikle nye løsninger
  • nasjonal utbredelse av eksisterende løsninger og apper. Vi starter ikke på bar bakke: Utvikling og bruk av mobilbaserte tjenester innenfor helse ser vi allerede i flere eksempler på i norsk sammenheng, blant annet i Helsedirektoratets røykeslutt-program, og i ulike innovasjonsprosjekter, eksempelvis innen rus og diabetes. I tillegg har vi etablert helsenorge.no som en plattform for personlig helseteknologi.
  • bistå i etablering av mHealth-prosjekter i ulike land,
  • følgeforskning og etablere og utvikle indikatorer og evalueringsverktøy
  • standardiseringsarbeid –særlig relevant her er arbeidet som pågår innenfor velferdsteknologiområdet; arbeidet med Continua.
  • Reningslinjer, veiledere og kunnskap om implementering, personvern og sikkerhet.

Uansett hva innholdet i prosjektet blir, er det viktig å se både på hvordan det skal fungere som en del av de løsningene, i det tekniske landskapet, vi allerede har og hvordan det skal integreres i helsetjenestene. Det må etableres robuste løsninger som skal fungere også etter at prosjektet er avsluttet.

Hovedansvar for framdriften ligger på myndighetshold i det enkelte land som deltar. Helse- og omsorgsdepartementet vil ha hovedansvar og eie prosjektet i Norge, men vi klarer ikke, og vil ikke, gjøre jobben alene. Arbeidet skal organiseres som et tverrsektorielt samarbeid eller partnerskap bestående av ulike interessenter fra privat og offentlig sektor akademia og frivillige organisasjoner. Her vil vi også se på hvordan vi dra nytte av den kompetansen som IT-bransjen selv har. Mange av dere er her i dag, det er bra!

NSTHelsedirektoratet har fått i oppdrag å ta ansvar for den operative delen av prosjektet, i tett samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, NST. Første skritt på veien er å lage forslag til prosjektplan for det nasjonale m-helseprosjektet. Hva skal være innholdet i prosjektet? Hvordan skal vi jobbe? Og hvem skal vi samarbeide med? Helsedirektoratet skal jobbe med dette i august og september, og ha et forslag klart til 1. oktober. Derfor er dette møtet viktig…

Håper på et godt møte, med gode innspill og starten på et godt samarbeid!”

Darlén Gjølstad
Helse- og omsorgsdepartementet

Last ned presentasjonene fra møtet her:

Artikkelen er skrevet av Helge T Blindheim

Emneord: | | |